languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Baga

Baga Sitemnu

Kəlɔ kəŋeci ka Babɛl

  1. Tɛm tatɔkɔ doru fəp kusu kin k'aŋc-cɔp, pac-loku, moloku min mayi.
  2. K'afum ŋande ŋakɔ kəca nkɛ dec dɛmpɛ mɔ, kɔ ŋanəŋk mɔrɔ atɔf ŋa Siŋhar, kɔ ŋandɛ mi dacɔ.
  3. Kɔ ŋalokɛnɛ: «Pasut birik, pacɔf bi!» Kɔ birik bɔcɔf babɔkɔ bɔyɔnɛ ŋa masar, kɔ kɔrtal kəyɔnɛ ŋa dos.
  4. Kɔ ŋaloku sɔ: «Paŋkɔn, pacəmbər dare kɔ kəlɔ nkɛ domp da ki dendekɔ haŋ dɔsɔ kɔm mɔ. Ntɛ tɔŋsɔŋɛ pasɔtɔ tewe mɔ, tɔsɔŋɛ su sɔ kətɔsaməsər doru.
  5. Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəntor kədemɔmən dare kɔ kəlɔ nkɛ afum ŋaŋc-cəmbər mɔ.
  6. Kɔ Kanu kəloku, «Nəmɔmən afum aŋɛ! Fəp faŋan kusu kin kɔ ŋaŋcɔp. Nəmɔmən sɔ ntɛ ŋaŋcop kəyɔ mɔ. Tɔlɔm o tɔlɔm teyi fɛ ntɛ tɔŋmɔnɛ ŋa kəyɔ ka tɛfaŋ taŋan mɔ.
  7. Paŋkɔn, pator, panɔŋkəl-nɔŋkəl kusu kəŋan ntɛ tɔŋsɔŋɛ ta ŋanenɛnɛ sɔ mɔ.»
  8. Kɔ Kanu kəsaməsər ŋa doru, kɔ ŋasak kəcəmbər dare.
  9. Ti t' awenɛ di Babɛl, bawo difɔ Kanu Kəpɔŋ kənanɔŋkəl cusu, kɔ kəsaməsər afum doru.

Source: Kitabu ka Kanu. Tawureta Musa, Buk I: Dəkətchop. Pioneer Bible Translators.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Baga, a member of the Mel branch of Niger-Congo languages spoken in Guinea.

More information about Baga
https://en.wikipedia.org/wiki/Baga_language
http://archive.ethnologue.com/15/show_language.asp?code=bsp

Tower of Babel in Mel languages

Baga, Kissi

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting