languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Bisã (Busa)

Babɛli kpɛ́didikↄ̃ana

  1. Anduna píngi guu boriyã mɛ̀n doomɛ, yã dↄ̃nkↄ̃n wè o.
  2. Lán gbɛ̃nↄↄ e sↄ̃ki kpákpaa ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa nà, kɛ̀aↄ̃kà Babilↄnia bùsu gusararaan, ben aↄ̃vɛ̃ɛ̀ gwe.
  3. Aↄ̃bèkↄ̃nɛ: Wà gá wà kúnku bↄ wà kpáta maamaa. Kúnkun ń gbɛ̀ ũ, kↄntaan ń siminti ũ.
  4. Ben aↄ̃bè: Wà wɛ́tɛdaa káɛ wà kpɛ́didikↄ̃ana bo à mìsↄ̃ntɛ̃zↄ̃ludambɛɛa. Wà wa zĩnda tↄ́ bↄ lɛ wàtongↄ̃fãakↄ̃ana doodo anduna guuro yãnzi.
  5. Ben Dii pìta à wɛ́tɛdaa pì gwà kↄ̃n kpɛ́lezĩ kɛ̀gbɛ̃nteenↄ bòo.
  6. Ben à bè: Aↄ̃píngi ń borii dↄ̃nkↄ̃mɛ, yã dↄ̃nkↄ̃n aↄ̃è o, ben yã kɛ̀aↄ̃ↄe bↄↄon yɛ̀ↄ́? Yã kɛ̀aↄ̃à laasuu lɛ̀tia sa aↄ̃é kɛmɛ, pↄ́ke é kpáńnɛ à kɛna guu dↄro.
  7. Wà pita wà gá gwe wà ń yã yãkↄ̃tɛńnɛ lɛ aↄ̃ton kↄ̃yã ma dↄro.
  8. BenDii ń fãakↄ̃a gwe doodo anduna guu píngi, ben aↄ̃ń wɛ́tɛda kaɛna tò.
  9. Beee yãnzin wà tↄ́kpà wɛ́tɛ pìnɛ Babɛli, zaakɛ gwen Dii tò anduna bori píngi yã bↄ̀n. Zaa gwemɛ à ń fãakↄ̃a anduna guu píngi.

Source: Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão.The New Testament and portions of the Old Testament in the Bokobaru language of Nigeria. SIM International, 2005.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Busa | Tower of Babel in Busa

Tower of Babel in Mande languages

Boko, Busa, Dyula, Kpelle, Maninka, Soninke, Toma, Yalunka

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting