languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Kirinit (Kaninuwa)

Babeni Numa Manuwanoḡomatesi

  1. Nauna o namoḡa matatafusi fwayafwaya etanei, fona tamokaḡamoka kana kituwai si nusifufuwa.
  2. Noko tovanama nenei, namoḡa si toḡavenudadana gagasa kuweyaina. Fafani kana wava Sina nenei, fwayafwaya katuyaveyavenina nakasina si nisaiya keta nokomai si fakwa.
  3. Keta tututausi nenesiyai si nusifufuwa si bwaduwa, “Kwa nemai, taga tana viya be tana yafofwisiya keta tana nukwafusiya be sina fakina.” Si saviviniya keta taga kikiyafofosi si kiyoniiya keta kibasi nenei si gimaimaiiya.
  4. Eketa si nusifufuwa si bwaduwa, “Kwa nemai, be menana nakasina tana vikanasiya tututauta fasitiyai, numa tana yoniya manuwanoḡomatesi, be ina vaneya abama ina oviya. Nofemaise tana fufuniya be tututauta kata wava tana givinakasiya ebe muka tana kafiyauyauna fwayafwaya kana matatafu nenei.”
  5. Si kikiyona atu Yave i sobunemiya be ina kitiya menana nakasina yota numa manuwanoḡomatesi namoḡa si yonayoniya.
  6. Keta Yave i bwaduwa, “Nofe tova tasike naki yoko tamokaḡa, fona tamokaḡa nenei si nunusifufuwa. Nofe tova si vibutuwa keta sina savivina maise ebe tova munina aviyavana tamo si nuwenuwiya, naki kasi nufotamoka be sina saviviniya.
  7. Kwa nemai, tana sobuwa be fonasi tana wenuya be muka tututausi sina sanamanei unaunasi yasi bwadu.”
  8. Eketa Yave i nuyauyaunisiya fwayafwaya kana matatafu nenei, eketa menana nakasina kana vikanata si vidawana.
  9. Nokomai Yave fwayafwaya kana matatafu namoḡa fonasi i wenuya. Na fasinei menana noko si weniya Babeni.*

*11:9 Ibeniu fonasiyai, Babeni kana givina maise weno.

Source: Kabikona. Buk Baibel long Kaninuwa. Wycliffe Bible Translators, Inc., 2016.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Kaninuwa | Tower of Babel in Kaninuwa

Tower of Babel in Malayo-Polynesian languages

Acehnese, Adzera, Amarasi, Ambrym, Anuki, Are, Balinese, Bambam, Bariai, Batak Angkola, Batak Simalungun, Batak Toba, Biatah Bidayuh, Bola, Bugis, Caribbean Javanese, Dawan, Fijian, Helong, Hiri Motu, Iban, Indonesian, Jarai, Kadazandusun, Kahua, Kakabai, Kambera, Kaninuwa, Kenyah, Kurti, Javanese, Luang, Madurese, Makassar, Malagasy, Malay, Mbula, Misima-Paneati, Motu, Nali, Ngaju, Nias, North Efate, Nyindrou, Paama, Palawano, Rade, Rotuman, Saveeng Tuam, Suau, Sundanese, Timugon Murut, Tolai, Tontemboan, Toraja-Sa'dan, Tungag, Ubir, Wandamen, Yabem

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting