languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Liangmai Naga

Babylon ga Ting-rabo

  1. Karaigara, kadihpiri pakhiangna hai chakhuan khat ronna thiujiu chalad khat ronna thiu bamniu-e.
  2. Sichiu paliuniu Tingbanglam lungron tad bambo tingga Babylon ajiangramga paliu wanglung sude.
  3. Paliu khat-khat khuga dinsude, “Wanglo, aliu chagam-niangtu kamkhe.” Sichiujiu paliuniu chaky thiura chagam-niangtu kam sude, khatdi siga taiman raleng tatutam kam sude.
  4. Paliuniu din-e, “Tuhoira aliuniu namdi khat thiu lujiu tingpuk khangtangra ting-ra sukhe, sichiujiu aliu zan tadjiu bamra khatdi aliu lung marami makra kamkhe.”
  5. Siga maidung siniu thiukhang bambo namdi nai ting-rabo situ phuiraRAPIU kiude,
  6. sichiujiu paniu din-e, “Tuhoira haimaidung mathiuse khat thiu bambo-e, khatdi paliu khuan khat, lad khat ronna dinbambo-e; haise paliuniu kamrabose kamsugap bambo-e. Pasaira paliuniu kam kanibo hinase kamlumi rabo-e!
  7. Aliu kiulujiu paliu khuan, paliu lad hai kam tabuat mikhe, sichiusai paliu khat-khat lad sitami rabo-e.
  8. Sichiujiu RAPIU niu paliutu kadihpiri pabam hinaga kam marakhai mide, sichiujiu paliu namdise thiuta mide.
  9. Namdi situ Babylon* chiujiu ku-e, palamra RAPIUniu maidung hina ladse kam tabuat khai mibo-e. Sigasu paniu paliutu kadihpiri pabam hinaga kam marakhai mibo-e.

*Babylon: Hebrew lagda “kam tabuat khaibo” chibo-e.

Source: Masanbo Bible. CHABANGCHAM. Bible Society of India.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Liangmai Naga is a variety of Zeme, a Tibeto-Burman language spoken in Nagaland in the northeast of India.

More information about Liangmai Naga
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeme_language
https://www.ethnologue.com/language/njn

Numbers in Liangmai Naga | Tower of Babel

Tower of Babel in Tibeto-Burman languages

Achang, Angami, Burmese, Chang, Chin Falam, Chin Haka, Chin Tedim, Gangte, Hrangkhol, Jingpho, Karbi, Karen, Konyak, Kuki, Ladakhi, Lahu, Lashi, Lhao Vo, Liangmai Naga, Lisu, Garo, Hmar, Mara Chin, Mizo, Paite Chin, Phom (Naga), Poumei (Naga), Siyin, Sunuwar, Tangkhul, Tibetan, Vaiphei, Wancho (Naga), Zeme

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting