languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Numbers in Gilaki (گیلکی)

Details of how to count in Gilaki, a northwestern Iranian language spoken in Gīlān Province the northwest of Iran.

Click on any of the numbers that are links (blue) to hear them spoken. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

Numeral Cardinal Ordinal
1 / ۱ i, yək / اي, یک yəkúm / یکۊم
2 / ۲ do (with numeratives: du
(du-ta, du-nəfər), do (donə)
دؤ ( دۊ (دۊتأ, دۊنفر), دؤ (دؤنه)
doúm / دؤۊم
3 / ۳ sə, se / سه, سئ səvvúm / سووۊم
4 / ۴ cəhār, cəār, cārc / چهار, چار, چارچ cəhārúm / چهارۊم
5 / ۵ pənǰ / پنج pənǰúm / پنجۊم
6 / ۶ šiš / شيش šišúm / شيشۊم
7 / ۷ haf(t) (with numeratives more often: haf;
háf-ta, haf nəfər)
هأف, هأفت (هف; هافتأ, هف نفر)
haf(t)úm / هأفۊم, هأفتۊم
8 / ۸ hašt (with numeratives more often: haš;
háš-ta, haš nəfər)
هأشت (هأش; هأشتأ, هأش نفر)
haštúm / هأشتۊم
9 / ۹ no(h) / نؤ, نؤه no(h)úm / نؤۊم, نؤهۊم
10 / ۱۰ da(h) / دأ, دأه da(h)úm / دأۊم, دأهۊم
11 / ۱۱ yazdə́ / یأزده  
12 / ۱۲ dəvazdə́
(in villages also dōzdə) / دوأزده (دؤزده)
 
13 / ۱۳ sizdə́ / سيزده  
14 / ۱۴ cəhārdə́ / چهارده  
15 / ۱۵ panzdə́, pānzdə́ / پأنزده, پنزده  
16 / ۱۶ šanzdə́ / شأنزده  
17 / ۱۷ hivdə́ / هيوده  
18 / ۱۸ hiždə́ / هيژده  
19 / ۱۹ nuzdə́ / نۊزده  
20 / ۲۰ bist / بيست  
21 / ۲۱ bist-ə yək / بيسته یک  
22 / ۲۲ bist-ə do / بيسته دؤ  
23 / ۲۳ bist-ə se / بيسته سئ  
24 / ۲۴ bist-u cəhār / بيستۊ چهار  
25 / ۲۵ bist-u pənǰ / بيستۊ پنج  
26 / ۲۶ bist-u šiš / بيست-ۊ شيش  
27 / ۲۷ bist-u haf(t) / بيستۊ هأف, بيستۊ هأفت  
28 / ۲۸ bist-u hašt / بيستۊ هأشت  
29 / ۲۹ bist-u no(h) / بيستۊ نؤ, بيستۊ نؤه  
30 / ۳۰ si / سي  
37 / ۳۷ si-haf / سيهأف  
40 / ۴۰ cehel (with numeratives: cəl, cel:
cəl-ta, cəl nəfər)
چئهئل (چل, چئل چلتأ, چل نفر
 
50 / ۵۰ pənǰa, pənǰā / پنجأ, پنجا  
60 / ۶۰ šəst / شست  
70 / ۷۰ haftād / هأفتاد  
80 / ۸۰ haštād / هأشتاد  
90 / ۹۰ nəvəd / نود  
100 / ۱۰۰ səd, sad / سد, سأد  
200 / ۲۰۰ divist, dəvist / ديويست, دويست  
300 / ۳۰۰ sisəd / سيسد  
400 / ۴۰۰ cəhārsəd / چهارسد  
500 / ۵۰۰ pānsəd / پنسد  
600 / ۶۰۰ šišsəd / شيشسد  
700 / ۷۰۰ haf(t)səd / هفسد, هفتسد  
800 / ۸۰۰ haš(t)səd / هشسد, هشتسد  
900 / ۹۰۰ nosəd, nusəd / نؤسد, نۊسد  
1,000 / ۱۰۰۰ hizár, hizār / هيزأر, هيزار  
1,424 / ۱۴۲۴ hizár-ə cəhārsəd-ə bíst-u cəhār
هيزأره چهارسده بيستۊ چهار
 
1,824 / ۱۸۲۴ hizár-ə haš(t)səd-ə bíst-u cəhār
هيزأره هشتسده بيستۊ چهار
 
1/4 / ۱/۴ yək cəhārúm / یک چهارۊم  
1/8 / ۱/۸ yək haštúm / یک هشتۊم  
2/3 / ۲/۳ du səvvúm / دۊ سووۊم  
7 1/2 / ۷ ۱/۲ haft-ə nim / هأفته نيم  
a quarter / ۱/۴ cəhāryék / چهاریئک  
an eighth / ۱/۸ haštyék / هأشتیئک  
80% / ۸۰٪ haštād dər səd / هأشتاد در سد  

Notes

Source: V.S. Rastorgueva, A.A. Kerimova, A.K. Mamedzade, L.A. Pireiko, D.I. Edel’man: The Gilaki Language. Upsalla 2012.

Details of Gilaki numbers compiled by Wolfgang Kuhl and Michael Peter Füstumum

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Gilaki | Numbers in Gilaki

Numbers in Iranian languages

Gilaki, Ishkashimi, Juhuri, Oroshor, Persian, Sanglechi, Sarikoli, Shughni, Tajik, Talysh, Wakhi

Numbers in other languages

Alphabetical index | Language family index


Cheap Web Hosting