languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Idu Mishmi numbers

How to count in Idu Mishmi (Luoba), a Digaro language spoken in northern India and the Tibet Autonomous Region of China.

Click on any of the numbers that are links (blue) to hear them spoken. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

Numeral Cardinal
1 khege, khǝgǝ
2 kanyi, kà.nyì
3 kaso, kà.sȭ
4 kapri, kà.prì
5 manga, màŋá
6 tahro, tāhrō
7 iwu, íũ
8 ilu, īɭū
9 khinyi, khrìnī
10 huwu, hũũ
11 huwu-lu-khege, holo-ke, hōlōkə
12 huwu-lu-kanyi, hulu-nyi, hūlūnyī
13 huwu-lu-kaso, holo-so, hōlōsȭ
14 huwu-lu-kapri, holu-pri, hūlūprī
15 huwu-lu-manga, holo-ma, hōlōmā
16 huwu-lu-tahro, holo-hro, hōlōhrō
17 huwu-lu-iwu, hulu-wu, hūlūù
18 huwu-lu-ilu, hulu-ilu, hulu-llu, hūlūɭū
19 huwu-lu-khinyi, hulu-khinyi, hūlūkhrīnī
20 anyi-hru, ānyīhũ
21 anyi-hru khege
22 anyi-hru kanyi
23 anyi-hru kaso
24 anyi-hru kapri
25 anyi-hru manga
26 anyi-hru tahro
27 anyi-hru iwu
28 anyi-hru ilu
29 anyi-hru khinyi
30 aso-hru, àsȭhũ
40 kapri-hru, kàprīhũ
50 manga-hru, màŋāhũ
60 tayra-hru, tāār.hũ
70 iwu-hru, īũhũ
80 ilu-hru, īɭūhũ
90 khinyi-hru, khǝ̄ nyī hũ
100 malo, mālō
101 malo-lu-khege
120 malo-lu-anyihru
200 malo kanyi
201 malo kanyi ne khege
250 malo kanyi ne manga-hru
300 malo kaso
400 malo kapri
500 malo manga
599 malo manga ne khinyi-hru khinyi
600 malo tahro
700 malo iwu
800 malo ilu
900 malo khinyi
1,000 ezari
1,001 ezari ne khege
1,011 ezari ne holoke
1,051 ezari ne manga-hru khege

Source: Shri Jimi Pulu. A Hand Book on Idu Mishmi Language. Department of Cultural Affairs, Directorate of Research, Government of Arunachal Pradesh, Itanagar – 2002.

Information provided by Wolfgang Kuhl

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Idu Mishmi | Idu Mishmi Numbers

Numbers in Digaro languages

Digaro Mishmi, Idu Mishmi

Numbers in other languages

Alphabetical index | Language family index


Cheap Web Hosting