languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Maithili numbers

How to count in Maithili, a Bihari language spoken in the Indian state Bihar, and in the Terai region of Nepal.

Click on any of the numbers that are links (blue) to hear them spoken. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

Numeral Cardinal Ordinal
1 ek pahil, pəhil
2 dosar, dosər
3 tīn tesar, tesər
4 cāri * cārim, carim
5 pãc pãcam, pãcem
6 cha: chaṭham, chəṭhem, chɔəm,
7 sāt sātam
8 āṭh āṭham
9 náu, nɔ náuam
10 dash dasham, dəsəm, dɔsəm etc.
11 egārah (numeral + -am)
12 bārah  
13 terah, terəh  
14 cáudah  
15 pandrah  
16 solah  
17 satarah  
18 aṭhārah  
19 unnais, unəis  
20 bīs  
21 ekais  
22 bāis  
23 tais  
24 cáubis  
25 paccīs, pəcis  
26 chabbīs  
27 sattāis  
28 aṭhṭāis  
29 untīs, untis  
30 tīs  
31 ektīs  
32 battīs, bəttis  
33 táitīs  
34 cáũtīs  
35 páītīs  
36 chattīs  
37 sáītīs  
38 ãrtīs  
39 uncālīs, uncalis  
40 cālīs  
41 ektālīs  
42 bayālīs  
43 táitālīs  
44 cáuwālīs, cəualis  
45 páītālīs, pætalis  
46 chiyālīs, chialis, chyalis, chealis  
47 sāītālīs, sætalis  
48 ãrtālīs, ərcalis,  
49 uncās, uncas  
50 paccās, pəcas  
51 ekāwan, ekabən  
52 bāwan, babən  
53 tirpann, tirpən  
54 cáuwan, cəubən  
55 pacpan, pəcpən  
56 chappan, chəppən  
57 santāwan, səntabən  
58 anṭhāwan, ənṭhabən  
59 unsaṭhi *, unsəiṭh  
60 sāṭhi *  
61 eksāṭhi *  
62 bāsāṭhi *  
63 tirsāṭhi *  
64 cáusāṭhi *  
65 páīsāṭhi *  
66 chyāsāṭhi *  
67 sãrsāṭhi *  
68 ãrsāṭhi *  
69 unhattari *, unhəttəir  
70 sattar  
71 ekhattari *  
72 bahattari *  
73 tīhattari *  
74 cáuhattari *  
75 pacahattari *  
76 chihatari *  
77 satahattari *  
78 aṭhattari *  
79 unnāsī, unasi  
80 assī  
81 ekāsī  
82 birāsī  
83 tīrāsī  
84 cáurāsī, cəurasi  
85 paccāsī, pəcasi  
86 chiyāsī, chiasi, chyasi, cheasi  
87 sattāsī, sətasi  
88 aṭhāsī, əṭhasi  
89 nabāsī, nəbasi  
90 nabbe  
91 ekānbe, ekanbe  
92 birānbe, biranbe, byanbe  
93 tirānbe, tiranbe  
94 cáurānbe, cəuranbe  
95 panncānbe, pəncanbe  
96 chiyānbe, chianbe, chyanbe, cheanbe  
97 santānbe, səntanbe  
98 annṭhānbe, ənṭhanbe  
99 ninānbe, ninanbe  
100 say, sæ; ek sæ [one hundred]  
101 ek say ek, ek sæ ek  
200 dū say  
300 tīn say  
400 cāri say  
500 pãc say  
507 pãc say sāt, pãc sæ sat  
600 cha: say  
700 sāt say  
729 sāt say untīs  
800 āṭh say  
900 nāu say  
908 nāu say āṭh, nɔ sæ aṭh  
1,000 hajār, həjar; ek həjar [one thousand]  
1,001 hajār ek  
2,000 dū hajār  
3,000 tīn hajār  
4,000 cāri hajār  
5,000 pãc hajār  
5,007 pãc hajār sāt, pãc həjar sat  
6,000 cha: hajār  
7,000 sāt hajār  
7,029 sāt hajār untīs, sat həjar untis  
8,000 āṭh hajār  
8,289 āṭh hajār dū say nabāsī, aṭh həjar du sæ nəbasi  
9,000 náu hajār  
9,701 náu hajār sāt say ek, nɔ həjar sat sæ ek  
10,000 dash hajār  
100,000 lākh  
102,529 ek lakh dū hajār pãc say untīs, ek lakh du həjar pãc sæ untis  
150,032 ek lakh paccās hajār battīs, ek lakh pəcas həjar bəttis  
10 million karoṛ, kəror  
90,257,789 náu karoṛ dū lakh santāwan hajār sāt say nabāsī, nɔ kəror du lakh səntabən həjar sat sæ nəbasi

Note

A Maithili word marked by * indicates that the spoken form differs from the spelling given. In almost every case the difference involves the pronunciation of the i vowel before rather than after the consonant written.

Sources:
- Alice Irene Davis/Motilal Banarsidass. Basic Colloquial Maithili. A Maithili-Nepali-English Vocabulary with some Structure Notes, pg. 141 – 142. Delhi – 1984.
- Ramawatar Yadav. A Reference Grammar of Maithili. Berlin – New York – 1995.

Information provided by Wolfgang Kuhl

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Maithili | Phrases | Numbers

Numbers in Indo-Aryan languages

Assamese, Bengali, Gujarati, Hajong, Hindi, Kashmiri, Konkani, Kurdish (Kurmanji), Maithili, Odia (Oriya), Punjabi, Sinhala, Sylheti

Numbers in other languages

Alphabetical index | Language family index


Cheap Web Hosting