languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Useful Armenian phrases

A collection of useful phrases in Eastern and Western Armenian. Click on the English phrases to see them in many other languages.

Guide to abbreviations: inf = informal, frm = formal.

English Արեւմտահայերէն
(Western Armenian)
Արևելահայերեն
(Eastern Armenian)
Welcome Բարի՜ եկաք: (Pari yegak) Բարի գալուստ! (Bari galu'st)
Hello Բարեւ: (Parev) inf
Բարեւ ձեզ: (Parev tsez) frm
բարև(Barev) inf
ԲարևՁեզ (Barev dzez) frm
ալլո (Alló)- on phone
How are you?I'm fine, thanks.
And you?
Ինչպէ՞ս ես: (Eenchbes es?) inf
Ինչպէ՞ս էք: (Eenchbes ek?) frm
Ո՞նց ես (Vonts es?) inf
Ինչպե՞ս եք (Inchpes ek?) frm
Լաւ, մերսի: Եւ դուն ինչպէ՞ս ես:
(Lav, mersee. Yev toon eenchbes es?) inf
Լաւ եմ, շնորհակալ եմ: Եւ դուք ինչպէ՞ս էք:
(Lav em, shnorhagal em. Yev took eenchbes ek?) frm
Լավ, մերսի: Դո՞ւ:
(Lav, mersi. Du?) inf
Լավ եմ, շնորհակալություն: Դուք ինչպե՞ս եք:
(Lav em, snorhakaloutyun. Duk inchpes ek?) frm
Long time no see Երկար ժամանակ իրարու չենք տեսած:
(Yergar zhamanag eeraroo chenk desadz)
 
What's your name?My name is ...
Անունդ ի՞նչ է:
(Anoonuht eench e?) inf
Ձեր անունը ի՞նչ է:
(Tser anoonuh eench e?) frm
Անունդ ի՞նչ է:
(Anun't inch e?) inf
Ինչպե՞ս ձեզ դիմել:
(Inchpes dzez dimel?) frm
Անունս... է:
(Anoonuhs... e)
Անունս ... է:
(Anun's ... e.)
Where are you from?I'm from ...
Ուրկէ՞ ես:
(Oorge es?) inf
որտեղէն է՞ք
(Vordeghen ek?) frm
Որտեղի՞ց ես:
(Vorteghits es?) inf
Որտեղի՞ց եք:
(Vorteghits ek?) frm
Ես ...էն եմ: (Yes ...en em) Ես ...ից եմ: (Yes …-ic em)
Pleased to meet you Շատ հաճելի է:
(Shad hajelee e)
Ուրախ եմ քեզի հանդիպելու:
(Oorakh em kezi hanteebeloo)
Շատ հաճելի է:
(Shat hatcheli e)
Good morning Բարի լոյս: (Paree looys)
Աստուծոյ բարին: (Asdoodzo pareen) - response
Բարի' լույս: (Bari luys)
Աստծո բարին: (Ast.tzo barin) - response
Good afternoon Բարի կէսօր: (Paree gesor) Բարի' օր: (Bari or) - rarely used
Good evening Բարի իրիկուն:
(Paree eereegoon)
Բարի' երեկո: (Bari yereko)
Good night Գիշեր բարի: (Keesher paree)
Լոյս բարի: (Looys paree) - response
Բարի' գիշեր: (Bari gisher)
Լո'ւյս բարի: (Luis bari) - response
Goodbye Ցտեսութիւն: (Tsuhdesootyoon)
Յաջողութիւն: (Hachoghootyoon)
Մնաք բարով: (Muhnak parov) - leaving
Երթաք բարով: (Yertak parov) - staying
Ց'տեսություն (Ts.tesutyun)
Հաջողությո'ւն: (Hajoghutyun)
Good luck Յաջողութիւն: (Hachoghootyoon)
Բարի բախտ (Paree pakhd)
Յաջողութիւն: (Hachoghootyoon)
Բարի բախտ (Paree pakhd)
Cheers/Good health! Առողջութիւն: (Arroghchootyoon) Կենա'ցդ (Kenaced) - rarely used
Have a nice day Լաւ օր ունենաս: (Lav or oonenas)  
Bon appetit Բարի ախորժակ: (Paree akhorzhag) Բարի' ախորժակ: (Bari akh.orzh.ak)
Bon voyage Երթաք բարով: (Yertak parov)
Բարի ճանապարհ: (Paree janabar)
 
I understand Ես հասկանում եմ:
(Yes haskanum yem)
I don't understand Չեմ հասկնար:
(Chem hasguhnar)
Չեմ հասկանում:
(Chem haskanum)
Please speak more slowly Հաճիս աւելի կամաց կրնա՞ս խօսիլ:
(Hajees avelee gamats guhrnas khoseel?) inf
Հաճիս աւելի կամաց կրնա՞ք խօսիլ:
(Hajees avelee gamats guhrnak khoseel?) frm
Խնդրում եմ, դանդաղ խոսեք:
(Kh.ndrum em dandagh khosek)
Please say that again Հաճիս ատիկա կրնա՞ս կրկնել:
(Hajees adeega guhrnas guhrgnel?) inf
Հաճիս ատիկա կրնա՞ք կրկնել:
(Hajees adeega guhrnak guhrgnel?) frm
 
Please write it down Հաճիս կրնա՞ս գրել:
(Hajees guhrnas krel?) inf
Հաճիս կրնա՞ք գրել:
(Hajees guhrnak krel?) frm
Չէի՞ք գրի դա: (Cheik gri da?)
Do you speak Armenian?

Yes, a little
Հայերէն կը խօսի՞ս:
(Hayeren guh khosees?)
Հայերեն խոսո՞ւմ եք:
(Hayeren khosum ek?)
Այո, քիչ մը: (Ayo, keech muh) Այո', մի փոքր: (Ayo, mi pokker)
How do you say ...
in Armenian?
Ինչպէ՞ս կ'ըսես... հայերէնով:
(Eenchbes guhses... hayerenov?)
 
Excuse me/Sorry Ներողութիւն (Neroghootyoon); Կը ներես (Guh neres) inf
Կը ներէք: (Guh nerek) frm
Ներողությո'ւն: (Nerogh.utyun) Կներե'ք: (Knerek’)
How much is this? Ասիկա ինչքա՞ն կ'արժէ:
(Aseega eenchkan garzhe?)
Ի՞նչ արժե:
(Inch arzhe?)
Please   Խնդրեմ (khentrem)
Thank you


Response
Մերսի: (Mersee)
Շնորհակալ եմ:
(Shnorhagal em) frm
մերսի (Mersi)
շնորհակալություն
(Shnorhakalutyun) vfrm
Չ'արժեր: (Charzher)
Բան մը չէ: (Pan muh che)
Ոչինչ է (Vochinch e)
խնդրեմ (Khndrem)
չարժե (Chʻarzhe)
Ոչինչ է (Vochinch e)
Where's the toilet? Պէտքարանը ո՞ւր է:
(Bedkaranuh oor e?)
Որտե՞ղ է զուգարանը:
(Vortegh e zugarane?)
This gentleman/lady will pay for everything Այս պարոնը/օրիորդը ամէն ինչ կը վճարէ: (Ahs barony/oriorty amen inch gy vjare:)  
Would you like to dance with me? պարես ինծի հետ:
(Bares eendzee hed?)
Կպարեի՞ք ինձ հետ:
(Kpareik’ indz het?)
I love you Կը սիրեմ քեզ: (Guh seerem kez) Սիրում եմ քեզ: (Sirum em kez)
Get well soon Շուտով լաւացի՛ր:
(Shoodov lavatseer);
Շուտով առողջացի՛ր:
(Shoodov arroghchatseer)
Լավացի'ր: (Lavacir)
Առողջացի'ր: (Arogh.jacir)
Leave me alone! Ինծի հանգիստ ձգէ՛:
(Eendzee hankeesd tske)
Հեռացի'ր ինձանից:
(Heracir indzanic)
Help!
Fire!
Stop!
Օգնէ՛: (Okneh)
Կրա՛կ: (Guhrag)
Կեցի՛ր: (Getseer)
 
Call the police! Ոստիկանին կանչէ՛:
(Vosdeeganeen ganche)
Ոստիկան կանչե'ք:
(Vostikan kanchek’)
Merry Christmas and Happy New Year Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ:
(Shnorhavor Nor Daree yev Soorp Dzuhnoont)
Բարի կաղանդ և ամանոր
(Paree gaghant yev amanor)
Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ
(Shnorhavor Amanor yev Surb Tznund)
Happy Easter Քրիստոս յառեաւ ի մեռելոց
(Kuhreestos harryav ee merrelotz)
- Christ is risen from the dead
Օրհնեալ է յառութիւնն Քրիստոսի
(Ornyal eh harrootyunuhn Kuhreestosee)
- Blessed is the resurrection of Christ (rsp)
Happy Birthday շնորհաւոր ծննդեան տարեդարձ
(shuhnorhavor dzuhnuhntyan daretarts)
Ծնունդդ շնորհավոր
(Ts.nundet shnorhavor)
One language is never enough Մէկ լեզուն բնաւ հերիք չէ:
(Meg lezoon puhnav hereek che)
մի լեզուն երբեք հերիք չէ
(Mee lezown erbeq heriq che')
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Իմ սաւառնակս օձաձկներով լեցուն է:
(Eem savarrnaguhs otsatsknerov letsoon e)
Իմ օդաթիռը լի է օձաձկերով
(Im odatirry li e odzadz.kerov)

Translations provided by Gurgen Aslanyan and Elia Bilemjian, with corrections by Nathan Marzonie.

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Armenian | Armenian phrases | Tower of Babel in Armenian

Links

Other collections of Armenian phrases (some with audio)
http://www.terena.org/activities/multiling/unilang/armenian/armenian1.html
http://www.cilicia.com/armo5_phrases.html
http://www.armeniapedia.org/index.php?title=Armenian_Phrases
http://www.phrasebase.com/forum/read.php?TID=107
http://www.littlearmenia.com/html/language/

Phrases in other languages


Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Hosted by Kualo