languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Wakhi (x̌ik zik / х̆ик зик)

Wakhi is a member of the Southern Pamir group of Iranian languages. It is spoken in parts of Afghanistan, Pakistan, Tajikistan and China by about 31,000 people. Speakers of Wakhi call themselves Wakhi or Pamiri.

Wakhi is used to some extent on the radio on TV in Pakistan. Although it is traditionally not written, there are ways of writing it using the Arabic, Cyrillic and Latin alphabets. A spelling system used the Latin alphabet was developed by Haqiqat Ali in 1984, and a Cyrillic spelling system for Wakhi is used sometimes in Tajikistan.

Arabic alphabet for Wakhi

Arabic alphabet for Wakhi

Wakhi alphabet

This is the 1984 Latin alphabet for Wakhi developed by Haqiqat Ali, with Cyrillic equivalents.

Wakhi alphabets (Latin & Cyrillic)

Information on Wakhi compiled by Adil Shah and Michael Peter Füstumum

Sample text in Wakhi (Latin alphabet)

Ey bzыrgwor Tat ki də osmonət cəy!
Ti bəzыrg nung bər olam ыmыt!
Ləcər dəwroni Ti podšoyi ɣ̆at-ət,
zəmin-ət zəmon də hыkmi taw ыmыt!
Spo rыsq-ət rыzi sakər nəsib car!
Cə spo gənoən šəxs!
Sak bə kuy, ki sakər šakiɣ̆, cə kərk!
kыx̆ter baxṣ̌əṣ̌ carən.
Cə bandi nafs-ət awasən,
Cə waswasayi
Iblisən saki niga δыr!

Sample text in Wakhi (Cyrillic alphabet)

Ей бзыргв̌ор Тат ки дə осмонəт цəй!
Ти бəзырг нунг бəр олам ымыт!
Лəцəр дəв̌рони Ти подшойи г̌ат-əт,
eзəмин-əт зəмон дə ҳыкми тав̌ ымыт!
Спо рысқ-əт рызи сакəр нəсиб цар!
Цə спо гəноəн шəхс!
Сак бə куй, ки сакəр шакиг̌ цə кəрк!
Кых̌тəр бахш̣əш̣ царəн.
Цə банди нафс-əт ав̌асəн,
Цə в̌асв̌асайи Иблисəн саки нига д̌ыр!

Translation (Lord's Prayer)

Our Father which art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy kingdom come. Thy will be done,
as in heaven, so in earth.
Give us day by day our daily bread.
And forgive us our sins;
for we also forgive every one that is indebted to us.
And lead us not into temptation;
but deliver us from evil.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Wakhi_language

Sample video in Wakhi

Information about Wakhi | Numbers in Wakhi

Links

Information about Wakhi languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Wakhi_language
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ваханский_язык
http://wakhi.wordpress.com
http://www.cais-soas.com/CAIS/Languages/wakhi.htm

Iranian languages

Avestan, Baluchi, Bartangi, Dari, Gilaki, Ishkashimi, Juhuri, Khufi, Kurdish, Luri, Mazandarani, Ossetian, Oroshor, Persian, Parthian, Pashto, Rushani, Sanglechi, Sarikoli, Shabaki, Shughni, Tajik, Talysh, Tat, Wakhi, Yaghnobi, Zazaki

Other languages written with the Arabic, Cyrillic and Latin alphabets.


Cheap Web Hosting