Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Bassa

Nkum ndap u Babel

  1. Hisi hiosôna hi ba hi gwé hilémp hiada ni hop wada.
  2. Ndi i léña le, kii ba ntôa liké i pes likôl, ba koba tegep homa i loñ Sinar, nib o ba yén ha.
  3. Ba kalna le, Loga, di bép brik, di bôm gwo banga libômôk. Ba ba ba gwé brik kii ngok, yak ni hitjo kii simet.
  4. Ni bob a kal le, Loga, di ôñôl béhbomede nkoñ, ni nkum ndap, jôlôl jé li tis yaga ngi, di pam jôl, i tiga le di sanda hana hisi hiosôna.
  5. Ni Yéhôva a sôs i tehe nkoñ ni nkum ndap bon ba bôt ba ba oñ.
  6. Yéhôva a kal le, Nun-ki, ba yé loñ yada, bobasôna ba gwé ki hilémp hiada; tehe-ki, lini li yé ndigi jam ba mbôdôl boñ. Hanano jam jo ki jo l'a sék bé bo njel i yônôs pék yap.
  7. Bôga bés, di sôs, di yubda hilémp hiap nyoo, le ba nôgla bañ hop.
  8. Hala nyen Yéhôva a sant bo nonok i nyodi ha homa nu, ba ke hisi hiosôna; ni bo ba nwas oñ nkoñ.
  9. Jon ba o wo jôl le, Babel;* inyule ha nyen Yéhôva a yubdana hop u hisi hiosôna; ha ki nyen Yéhôva a séndél ni hisi hiosôna.

*Babel: likoblene jé li yé le: yubda.

Source: Kaat Nyambe. Malômbla Ma Kwañ Ni Malômbla Ma Yondo. La Bible en Bassa du Cameroun. Societé Biblique: Cameroun – Gabon, 1969.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Bassa | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Kru Languages

Bassa

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com