Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Bassa

Nkum ndap u Babel

  1. Hisi hiosôna hi ba hi gwé hilémp hiada ni hop wada.
  2. Ndi i léña le, kii ba ntôa liké i pes likôl, ba koba tegep homa i loñ Sinar, nib o ba yén ha.
  3. Ba kalna le, Loga, di bép brik, di bôm gwo banga libômôk. Ba ba ba gwé brik kii ngok, yak ni hitjo kii simet.
  4. Ni bob a kal le, Loga, di ôñôl béhbomede nkoñ, ni nkum ndap, jôlôl jé li tis yaga ngi, di pam jôl, i tiga le di sanda hana hisi hiosôna.
  5. Ni Yéhôva a sôs i tehe nkoñ ni nkum ndap bon ba bôt ba ba oñ.
  6. Yéhôva a kal le, Nun-ki, ba yé loñ yada, bobasôna ba gwé ki hilémp hiada; tehe-ki, lini li yé ndigi jam ba mbôdôl boñ. Hanano jam jo ki jo l'a sék bé bo njel i yônôs pék yap.
  7. Bôga bés, di sôs, di yubda hilémp hiap nyoo, le ba nôgla bañ hop.
  8. Hala nyen Yéhôva a sant bo nonok i nyodi ha homa nu, ba ke hisi hiosôna; ni bo ba nwas oñ nkoñ.
  9. Jon ba o wo jôl le, Babel;* inyule ha nyen Yéhôva a yubdana hop u hisi hiosôna; ha ki nyen Yéhôva a séndél ni hisi hiosôna.

*Babel: likoblene jé li yé le: yubda.

Source: Kaat Nyambe. Malômbla Ma Kwañ Ni Malômbla Ma Yondo. La Bible en Bassa du Cameroun. Societé Biblique: Cameroun – Gabon, 1969.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Bassa | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Kru Languages

Bassa

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.