Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Ometo (Wolaytta)

  1. Sa7aa bollan de7iya asi ubbi koiro issi doonaanne issi qaalaa haasayees.
  2. Asati arshsho baggi simmidi biido wode, Sanaa7oore giyo biittan dembba issuwaa demmidi yan, uttidosona.
  3. Eti issoi issuwaa, "Haayite; xuubiyaa medhdhidi, taman xuuggoos" yaagidosona. Yaagidi eti shuchchaa gishshaa xuubiyaa, urqqaa gishshaa shidaa ekkidosona;
  4. ekkidi, "Haayite; nu sunttaa xeesissanaunne qassi nuuni ha sa7aa ubbaa bollan laalettennan attanau issi gita katamaanne xeerai saluwaa gakkiyo issi pooqiyaa nuuyyo keexxoos" yaagidosona.
  5. SHin GODAI asati keexxido gita katamaanne pooqiyaa be7anau duge wodhdhiis; 6 wodhdhidi GODAI hagaadan yaagiis; "Hekko eti issi asa; qassi eti ubbaikka issi qaalan haasayoosona; eti ha77i hagaa oottanau doommiichchaappe guyyiyan, eti banttayyo oottanau qoppiyooban etau danddayettennabi aibinne baawa.
  6. Haayite; duge wodhdhidi eti issoi haasayiyo qaalaa issoi erenna mala, eta qaalaa dummayoos" yaagiis.
  7. Yaagidi GODAI eta hegaappe sa7a ubbaa bollan laalin, eti he gita katamaa keexxiyoogaa aggi bayidosona.
  8. GODAI sa7aa asaa qaalaa yan dummayido gishshau, he katamai Baabiloona geetettiis. GODAI eta hegaappe sa7a ubbaa bollan laaliis.

Source: The Bible in Wolaytta, SIM (Soudan Interior Mission), 2004.

Information about Wolyatta | Tower of Babel

Tower of Babel in Omotic languages

Maale, Wolaytta

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com