The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Mnong (ឞូន៝ង / Bunong)

  1. Lĕ rngôch neh ntu geh kanŏng du ntil nau ngơi jêh ri rplay ngơi tâm ban.
  2. Dôl phung bunuyh hăn leo pa lơ, khân păng saơ neh lâng tâm n'gor Sinar. Khân păng gŭ ta nây.
  3. Khân păng tâm lah ndrăng khân păng: "Kay lŏng he, ăn he ƀư neh uk jêh ri gŭch ma ŭnh ăn dăng." Neh uk jêng lŭ ma khân păng jêh ri dak blĭt bitumen jêng ndơ tâm krêp.
  4. Khân păng lah: "kay lŏng he ăn he ƀư du rplay ƀon toyh jêh ri du rplay ngih gung, bôk păng ăn kŏ ma trôk. Ă he joi nau lư n'găr, klach lah he mra tâm nkhah du nsong lam bri neh,"
  5. Yêhôva jŭr ŭch uănh ƀon jêh ri ngih gung phung kon bunuyh ndâk jêh.
  6. Yêhôva lah: "Aơ, khân păng jêng du phung ƀon lan jêh ri khân păng geh du ntil nau ngơi. Aơ jêng kanŏng tơm ma kan khân păng mra ƀư. Jêh ri aƀaơ khân păng dơi ƀư lĕ rngôch kan khân păng mĭn ŭch ƀư.
  7. Kay lŏng he, ăn he jŭr gay ma tâm rlŭk nau khân păng ngơi, gay ma khân păng mâu dơi gĭt rbăng ôh nau khân păng tâm ngơi ndrăng khân păng."
  8. Pô ri Yêhôva nchah du khân păng êng êng ta kalơ neh ntu, jêh ri khân păng chalơi nau rdâk ƀon nây.
  9. Yor ri bu tâm amoh ƀon nây Babel, yorlah ta nây yơh, Yêhôva tâm rlŭk nau gnơi phung neh ntu. Jêh ri ntơm bơh nây yơh Yêhôva tâm nchah du lơi khân păng êng êng lam bri ta kalơ neh ntu.

Source: Nau Brah Ndu Ngơi

Contributed by Tom Mai

Mnong (ឞូន៝ង / Bunong) is a South Bahnaric language spoken mainly in Vietnam and Cambodia.

More information
https://en.wikipedia.org/wiki/Mnong_language
https://www.ethnologue.com/subgroups/mnong

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

Learn languages for free on Duolingo

 

Talk in Arabic - Learn Egyptian, Iraqi, Levantine, Sundanese, Moroccan, Algerian or Saudi Arabic

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

[top]