Numbers in Mmen

Information about counting in Mmen (Mə̂nə̀), a Central Ring Grassfields language spoken in the North West Region of Cameroon.

If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.

Numeral Cardinal numbers
1 mɔ̀’ [mɔ̀ʔ]
2 pè [pɛ᷆]
3 tá [tá]
4 kyā [kʲàʔ]
5 tâyn  [tâɲ]
6 tufə [tūfə́]
7 sɛ̀mbɛ̂ [sɛ̀mbɛ̂]
8 famə [fāmə́]
9 poləmɔʼ [pólə́mɔ̀ʔ]
10 eghɨm [ēɣɨ́m]
11 njò emɔʼ [ⁿdʒòèmɔ̀ʔ]
12 njò sepɛ̀  [ⁿdʒòsépɛ̀]
13 njò séta  [ⁿdʒòséta]
14 njò sekyàʼ [ⁿdʒòsékʲàʔ]
15 njò setâyn  [ⁿdʒòsétâɲ]
16 njò setufə  [ⁿdʒòsétūfə́]
17 njò sesɛmbɛ  [ⁿdʒòsésɛ̀mbɛ̂]
18 njò sefamə [ⁿdʒòséfāmə́]
19 njò sepoləmɔ̀ʼ [ⁿdʒòsépólə́mɔ̀ʔ]
20 mghɨ̂m pɛ̀ [mɣɨ̂mpɛ̀]
21 mghɨ̂m pɛ̀ njò èmɔ̀ʼ [mɣɨ̂mpɛ̀ndʒòèmɔ̀ʔ]
22 mghɨ̂m pɛ̀ njò sepɛ̀ [mɣɨ̂mpɛ̀ndʒòsépɛ̀]
23 mghɨ̂m pɛ̀ njò séta [mɣɨ̂mpɛ̀ⁿdʒòséta]
24 mghɨ̂m pɛ̀ njò sekyà’ [mɣɨ̂mpɛ̀ⁿdʒòsékʲàʔ]
25 mghɨ̂m pɛ̀ njò setâyn [mɣɨ̂mpɛ̀ⁿdʒòsékʲàʔ]
26 mghɨ̂m pɛ̀ njò setufə [mɣɨ̂mpɛ̀ⁿdʒòsétūfə́]
27 mghɨ̂m pɛ̀ njò sesɛmbɛ [mɣɨ̂mpɛ̀ⁿdʒòsésɛ̀mbɛ̂]
28 mghɨ̂m pɛ̀ njò sefamə [mɣɨ̂mpɛ̀ⁿdʒòséfāmə́]
29 mghɨ̂m pɛ̀ njò sepoləmɔ̀ʼ [mɣɨ̂mpɛ̀ⁿdʒòsépólə́mɔ̀ʔ]
30 mghɨ̂m ta [mɣɨ̂mta]
40 mghɨ̂m kya [mɣɨ̂mkʲa]
50 m̀ghɨ̂m tâyn [m̀ɣɨ̂mtâɲ]
60 mghɨ̂m tufə [mɣɨ̂mtūfə́]
70 mghɨ̂m sɛ̀mbɛ̂ [mɣɨ̂msɛ̀mb]
80 mghɨ̂m famə [mɣɨ̂mfámə̄]
90 mghɨ̂m poləmɔ̀ʼ [mɣɨ̂mpólə́mɔ̀ʔ]
100 ewə̂ [ēwə᷇]
1,000 kam [kām]

Information about Mmen numbers
https://lingweb.eva.mpg.de/channumerals/Mmen.htm

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Mmen | Numbers

Numbers in Bantoid languages

Bafanji, Bamum, Ghomalaʼ, Mmen, Tiv

Numbers in other languages

Alphabetical index | Language family index

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed with JapanesePod101.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com