languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Euskara (Basque)

  1. Lur osoan guztiak izkuntza bakarra ta esaera berberak erabilten ebezan.
  2. Gizonak, sortzaldetik beste lurraldeetara urtetean, Senaarlurraldean lautada bat aurkitu eben, eta antxe geratu ziran.
  3. Orduan, alkarri auxe esan eutsoen: « Adrilluak egin eta sutan egosi dagiguzan ». Alan, adrilluak arritzat eta uia naastetzat ebela,
  4. auxe esan eben: « Egin dagigun uri bat, zeruragiñoko torre bategaz, entzutetsuak egin gaitezan eta lurgaiñean sakabanatu ez gaitezan ».
  5. Jauna gizonak egiten ziarduen uria ta torrea ikustera jatsi zan;
  6. eta Jaunak auxe esan eban berekautan: « Guztiok erri bat dira, eta guztion izkuntza be bat. Au euren lanaren asierea baiño ez ba'da, eurak egitea erabagi dagien ezer be ez yake eziñezkoa izango.
  7. Jatsi gaitezan, ba, eta izkuntza naastu dagiegun, batak bestearen izkerea ulertu ez dagien ».
  8. Jaunak lurralde guztietara sakabanatu ebazan, eta gelditu egin eben uria egitea.
  9. Orregaitik, uri ari izena Babel ezarri eutsoen, Jaunak lur osoaren izkuntza antxe naastu ebalako. Eta andik, Jaunak lurralde guztietara sakabanatu ebazan.

Information about Basque | Phrases | Numbers | Tower of Babel | Articles | Learning materials

Tower of Babel in language isolates

Ata, Basque, Cofán, Tïcuna

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting