languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Car (-Nicobarese)

Tömarò-òlkui Pati I Pepilön

  1. Höng hēngö ëlô ngam tumlat nö ṙòkhöre höng hēngö ṙô inrē.
  2. Chalôḵ tö e, hē cha nö kiröönngöre nö lā chuhöt tö cha nö kôḵtökūö tök kun panam Sinār tö ṙa-akūö; ngaich chā-a nö iyöng in e.
  3. Ngaich ngöṙô cha-a töhöö, Pöh, tā-a töi vī īt, ngaich kô-òtī föngö u. Ngaich chā-a nö ihong tö īt, inpantö pitumin tī chā-a.
  4. Ngaich ngöṙô chā-a, Pöh, tā-a töi vī elpanam hī hĕng, tömarô-òlkui patī inrē, öp tösöllökui nö el halīöngö, tā-a inrē töi vī minë-enyre; hòṅ hī öt pirāti marôvat ikui ngam tumlat nö ṙòkhöre.
  5. Ngaich ngam Mā Tēv nö yônti nö ngëichkö ngam elpanam tömarô-òlkui patī inrē, ngam vahīlö yik kūön tarik.
  6. Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv, Yĕhmeuk, hĕng yin nö tarik, ane yin inrē hēngö ëlô nö ṙòkhöre; ngaich angū-ö ngih la-en cha nö rultenre: ngaich töngamuh min nö öt hĕng tö tanahen nö in cha, nup lōn cha vahī cha.
  7. Pöh, tā-a töi yônti, ngaich umuh kalūöichngö ëlô cha, hòṅ cha nö kö öt akaha el nang tö ṙô höö.
  8. Ngaich ngam Mā Tēv nö pirātngen cha nö marôvat nö ṙā-ang muh ikuö ngam tumlat nö ṙòkhöre: ngaich chā-a nö ṙāngenre nö vīlö ök el panam.
  9. Lökten ök minë-eny e nö kaheūkö nö Pēpöl, pò ngam Mā Tēv nö kô-òtī nö kalūöich ëlô ngam tumlat nö ṙòkhöre: ṙā-ang umuh tī ngam Mā Tēv nö pirātngen Cha nö marôvat ikui ngam tumlat nö ṙòkhöre.

Source: Ranehlö (Genesis). Töhet Līpöre, Nicobarese Bible. Bible Society of India, 2014.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Car is a member of the Nicobarese branch of Afroasiatic languages spoken in the Nicobar Islands of India.

More information about Car
http://en.wikipedia.org/wiki/Car_language
http://www.ethnologue.com/language/caq
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicobarese_languages

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting