languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Dari (درى)

  1. در آن زمان مردم سراسر جهان فقط یک زبان داشتند و کلمات آن ها یکی بود.
  2. وقتی که از مشرق کوچ می کردند، به زمین همواری در سرزمین شِنعار رسیدند و در آنجا ساکن شدند.
  3. آن ها به یکدیگر گفتند: «بیائید خشت بسازیم و آن ها را خوب پخته کنیم.» آن ها بجای سنگ از خشت و بجای گچ از قیر استفاده کردند.
  4. پس به یکدیگر گفتند: «بیائید شهری برای خود بسازیم و برجی بنا کنیم که سرش به آسمان برسد و بدینوسیله نام خود را جاودان بسازیم. مبادا در روی زمین پراگنده شویم.»
  5. عد از آن خداوند پائین آمد تا شهر و برجی را که آن مردم ساخته بودند، ببیند.
  6. آنگاه فرمود: «حالا دیگر تمام این مردم متحد شدند و زبان شان هم یکی است. این هنوز شروع کار آن ها است. و هیچ کاری نیست که انجام آن برای آن ها غیر ممکن باشد.
  7. پس پائین برویم و وحدت زبان آن ها را از بین ببریم تا زبان یکدیگر را نفهمند.»
  8. پس خداوند آن ها را در سراسر روی زمین پراگنده کرد و آن ها نتوانستند آن شهر را بسازند.
  9. اسم آن شهر را بابل گذاشتند، چونکه خداوند در آنجا وحدت زبان تمام مردم را از بین برد و آن ها را در سراسر روی زمین پراگنده کرد.

Information about Dari | Phrases | | Tower of Babel | Language learning materials

Tower of Babel in Iranian languages

Dari, Kurdish, Persian/Farsi, Ossetian, Tajik

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting