languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Khoekhoegowab (Khoekhoe/Nama)

ǂGō-ommi Babels dīb

  1. Tsî ǃhūbaib hoaragab ge ǀgui gowab ǀguib tsî ǀguiti-ī mîde ge ūhâ i.
  2. Tsî ge ge ī, aiǂoasa xun ra doe hîan ge ǂgā-e ge hō Sinarǃhūb ǃnâ tsîn ge ǁnāpa ge sī ǀan.
  3. Tsîn ge mâ-i hoa-e ǀgūkhoe-i â-e ǃoa ge mî: Hā î da ǂgoaǀuide ǂnubî, î da ǁîde ǀaes ǀkha khauǁanǁan. Tsî ǂgoaǀuis ge ǁîna ǂnubiǀuise ge ība i tsî ǂae ra ǃhūb ge ǁîna ǂae ra ǂgoase ge ība i.
  4. Tsîn ge ge mî: Hā î da ǃā-e ǂnubibasen, tsî ǂgō-om-i ǀams â-i ǀhommi kōse nî sī-e; î da ǀon-e dībasen, î da tā ǀnîsi ǃhūbaib hoargab ai ǀgaruǀgaruheǃ
  5. ǃNubaib ge ǃKhūba ge ǁgôaxa, ǃās tsî ǂgō-ommi tsîra khoen ôan ra ǂnubirab nî kōse.
  6. Ob ge ǃKhūba ge mî: Mû, ǀgui ǁaes ǀguis tsîn ge ǀgui gowab ǀguiba ūhâ; tsî nēs ge ǁîn ra dītsoatsoasa, tsî nēsi ǁnâi ǃgaoǁnâbasen tide, dī nîsen ǂâibaseb hâ xūn hoana?
  7. Hā î ge sage ǁgôa î ge ǁnāpa ǁîn di gowaba ǀhomaǀhoma, î-i mâ-i hoa-e nau khoe-i di gowaba tā ǀnâu.
  8. Nētib ge ǃKhūba ǁîna ǁnāpa xu ǃhūbaib hoaragab ai ge ǀgaruǀgaru; on ge ǃāsa ge ǂnubuǀû.
  9. ǁNā-amagas ge ǁîs di ǀonsa Babel ti ge ǂgaihe; ǁnāpab ge ǃKhūba gowab ǃhūbaib hoaragab diba ǀhomaǀhoma xui-ao, tsî ǀnāpa xub ge ǃKhūba ǁîna ǃhūbaib hoaragab ai ǀgaruǀgaru xui-ao.

Source: Elobmîs. The Bible in Nama language. Bible Society of Namibia, 2012.

Contributed by Wolfgang Kuhl


Cheap Web Hosting