languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Northwest Gbaya

Mboo tua Babɛl

  1. O bíí lɛŋ duka tɔ̧ nɛ́ nú kpɔk in saa nin mɔ kpɔk.
  2. 2Hee mɔ'ɔ nɛ̀ o bíí duka so yar yar si war daŋa-wese ga, wa kpaa ŋma de bɔkɔ-nu tɛ nú Sinɛar, ɓɛɛ wa de ye sɛnɛ.
  3. Wa tɔ̧ɔ̧ ha̧ o ŋmaa: «Ɛ̀ɛ̀ mbɛ́r brik ɛ̀ɛ̀ dɔ.» Brik duka hee ta ga, ɓɛɛ mɔɔ-dɔ̧i̧-mɔ dúk nɛ́ ɓɔtɛ.
  4. Hegɔ wa tɔ̧a̧: «Ɛ̀ɛ̀ mbó gasa ye in kusa tua nɛ zu-a tɛ fo nɛ́ yiwese! Ɛ̀ɛ̀ dé ha̧ nin dùk k’ɛɛ mɛ hur, wen k’ɛ́ɛ́ tɛɛ pɛsi dam zu nù lɛŋ.»
  5. GASA WAN zira tɛnɛ mɛ zɔk ye in kusa tua nɛ o bem ko Adam de'i,
  6. ɓɛɛ GASA WAN tɔ̧: «Kinii wa lɛŋ duk nɛ́ tugun kpɔk, in tɔ̧ɔ̧ nú kpɔk; mɔ‘i nɛ́ kuti tom kɔ-wa; ŋma mɔ nɛ tɛ dor wa tɛ́ mɔ nɛ wa tɛ kɔ̧ mɛ de beka bo na.
  7. Hegɔ laŋ, ɛ̀ɛ̀ zír ɛ̀ɛ̀ nɛ́ɛ̀ záŋ nú-wen kɔ-wa wen ká wa tɛ́ɛ̀ zii nú ko o ŋmaa.»
  8. GASA WAN pɛsa wa kpɔk kpɔk dam zaŋnu lɛŋ, ɓɛɛ wa kaɗi mboo gasa ye'i.
  9. Nɛ́ hegɔ a̧ wa saa nɛ̀ nin fara'i'e «Babɛl»; mɛ̀ nɛ́ sɛn hi̧i̧ a̧ GASA WAN zaŋa nɛ o nú-wen zu nù'ɛ lɛŋ, ɓɛɛ nɛ́ hi̧i̧ á̧ a̧ de nɛnɛ ha̧ o bíí mɛ́ pɛsi dam zu nù'ɛ.

Source: Kųųnaŋmɔ (Genesis). Bible in Northwest Gbaya, 1995.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Northwest Gbaya is a member of the Gbaya branch of Niger-Congo languages spoken in Cameroon and the Central African Republic.

More information about Northwest Gbaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Northwest_Gbaya_language
https://www.ethnologue.com/language/gya

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting