Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Cebaara (senã́rì)

Babɛli kpaataʔa-tɔ́nɔgi kéele

  1. Tári syɛ̀ɛnnɛ myɛ si maa ni syɛɛnfele-níjanra, ní syɛɛnkan-níjanya nyuu.
  2. A pe ga yìri canʔafolomɔ ma ni maa, a be baa jǐnlɔgbɔʔɔ nyaa Syineyari tári ni, a be tɛ́ɛn yaà beè.
  3. A be gi joo peyɛɛ ma níì jo: «Ye kàwáa wo còfáa kpúmɔn wó wi sórigo náagi ni!» A còfáaw pye be ma kàdɛnɛyi sìndɛʔɛ ni, a be i faanri. A tári kùro pye be ma póori.
  4. Koro kàdoʔo ma a be níì jo: «Ye kàwáa wo kàʔa tɛ́ʔɛ, wó kpaataʔa-tɔ́nɔgɔ faan fwɔɔ ki ǹjogi í sa nan nyɛ̀ʔɛni na. Kánmi bee na wolo a mɛ́ɛkpɔʔɔ taa, koro ga pye wolo a kɔ́ cariga bi kári tári myɛ yɛ́ʔɛ kurugo í.»
  5. Kěgee, ní kpaataʔa-tɔ́nɔgee Adami pìíbèle da ni faanri lè, a Yawe tìgi n pan bi ba yi wéle.
  6. A Yawe gi joo níì jo: «Wéle, àmɛɛ pe myɛ nyɛ lè syɛɛnfelege nibin, pe myɛ si i syɛɛnfele-níjanra nyuu, gee be séli ni kpéʔele lè gee, ki ga foro pe wógi na, yafyɛn a ní ba be láʔa pe nyɛnɛ kéelaa na í.
  7. Yaa maa wo tìgi wo sa be syɛ́ɛnri nyáʔami yaà beè, koro ga pye pe a ní kɔ́ ra peyɛɛ syɛ́ɛnri lúro í.»
  8. Tɛ́ɛgi bee ni Yawe be cariga n tórigo léelige tári myɛ yɛ́ʔɛ kurugo, a be láʔa kěgi faanna na.
  9. Koro na be gi yiri Babɛli. Níì cán beè Yawe tári syɛ̀ɛnnɛ myɛ syɛ́ɛnrɛ nyáʔami. Nɛɛ bee Yawe be cariga n tórigo tári tɛ́ɛyɛ myɛ yɛ́ʔɛ kurugo.

Source: https://www.bible.com/en-GB/bible/3032/GEN.11.CB10

Information about Cebaara | Tower of Babel

Tower of Babel in Atlantic-Congo Languages

Bandial, Berom, Cebaara, Mankanya, Supyire

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com