Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Supyire

Babɛli etazhiŋi kani

  1. Tèecyiini i, diɲyɛŋi sùpyire puni mpyi na shɛɛnrɛ niŋkin yu, pi ɲjirigii kɛɛnŋkanni mú mpyi niŋkin.
  2. Pi à yîri canŋa fworompe e mà kàr'a sà kaceebwɔhe kà ta Shiniyari kìni i, maa ntɛ̀ɛn kuru cyage e.
  3. Canŋka, pi à yi jwo piy'á: «Yii a wá, wuu làfa wu, wuu u u fwɔ a waha.» Uru làfaŋi u pyi bage kafaayi, mánalwɔhe sí mpyi pwoore cyaga.
  4. Ka pi i jwo: «Yii a ma, wuu u kànha faanra, wuu u etazhi faanra, ŋge u sí raa bwùun kileŋi na ke.Lire pyiŋkanni na, wuu mɛge sí n-pêe, wuu sí n-wwɔ̀, yaaga sì n-jà wuu caala ɲìŋke na mɛ.
  5. Ɲyɛ ka Kafooŋi Kile si ntîge mà pa kànhe ná etazhiŋi wíi, ɲje sùpyire mpyi na faanre ke.
  6. Maa jwo: «Ɲyɛ yii pi wíi, pi pun'à pyi mu à jwo kìre niŋkin sùpyire ti, pi puni na jwumɔ niŋkin yu mú. Numɛ, pi à báaraŋi sìi. Pi aha ŋkwôro amɛ, pi aha yîri si kyaa maha kyaa pyi ke, yaaga sì n-jà pi sige lire na mɛ.
  7. Wuu tîge, wuu u sà shɛɛnrɛ niɲyahara tîrige bà pi si mpyi pi àha raa piye jwumpe núru mɛ.»
  8. Lire Kafooŋi à pyi, maa pi caala a láha piye na, mà tùugo ɲìŋke cyeyi puni i. Ka pi i kànhe vàanreŋi ɲwɔ yyéreŋɛ.
  9. Lire kurugo, kuru cyage mɛg'à le Babɛli, ɲaha na yɛ wani Kafooŋi à diɲyɛŋi sùpyire puni jwumpe wùrugo, wani Kile à sùpyire kɔ̀r'a caala ɲìŋke cyeyi puni i. (Babɛli ɲwɔge ku ɲyɛ ɲyàhaŋguruguŋi.)

Source: Ziiŋi (Genesis). Kile Jwumpe Semɛŋi Jwumpe Nintanmpe. The Bible in Supyire Senoufo. Wycliffe Bible Translators, Inc. - 2008.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Supyire, Numbers, Tower of Babel

Tower of Babel in Atlantic-Congo Languages

Bandial, Berom, Mankanya, Supyire

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.