Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Supyire

Babɛli etazhiŋi kani

  1. Tèecyiini i, diɲyɛŋi sùpyire puni mpyi na shɛɛnrɛ niŋkin yu, pi ɲjirigii kɛɛnŋkanni mú mpyi niŋkin.
  2. Pi à yîri canŋa fworompe e mà kàr'a sà kaceebwɔhe kà ta Shiniyari kìni i, maa ntɛ̀ɛn kuru cyage e.
  3. Canŋka, pi à yi jwo piy'á: «Yii a wá, wuu làfa wu, wuu u u fwɔ a waha.» Uru làfaŋi u pyi bage kafaayi, mánalwɔhe sí mpyi pwoore cyaga.
  4. Ka pi i jwo: «Yii a ma, wuu u kànha faanra, wuu u etazhi faanra, ŋge u sí raa bwùun kileŋi na ke.Lire pyiŋkanni na, wuu mɛge sí n-pêe, wuu sí n-wwɔ̀, yaaga sì n-jà wuu caala ɲìŋke na mɛ.
  5. Ɲyɛ ka Kafooŋi Kile si ntîge mà pa kànhe ná etazhiŋi wíi, ɲje sùpyire mpyi na faanre ke.
  6. Maa jwo: «Ɲyɛ yii pi wíi, pi pun'à pyi mu à jwo kìre niŋkin sùpyire ti, pi puni na jwumɔ niŋkin yu mú. Numɛ, pi à báaraŋi sìi. Pi aha ŋkwôro amɛ, pi aha yîri si kyaa maha kyaa pyi ke, yaaga sì n-jà pi sige lire na mɛ.
  7. Wuu tîge, wuu u sà shɛɛnrɛ niɲyahara tîrige bà pi si mpyi pi àha raa piye jwumpe núru mɛ.»
  8. Lire Kafooŋi à pyi, maa pi caala a láha piye na, mà tùugo ɲìŋke cyeyi puni i. Ka pi i kànhe vàanreŋi ɲwɔ yyéreŋɛ.
  9. Lire kurugo, kuru cyage mɛg'à le Babɛli, ɲaha na yɛ wani Kafooŋi à diɲyɛŋi sùpyire puni jwumpe wùrugo, wani Kile à sùpyire kɔ̀r'a caala ɲìŋke cyeyi puni i. (Babɛli ɲwɔge ku ɲyɛ ɲyàhaŋguruguŋi.)

Source: Ziiŋi (Genesis). Kile Jwumpe Semɛŋi Jwumpe Nintanmpe. The Bible in Supyire Senoufo. Wycliffe Bible Translators, Inc. - 2008.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Supyire, Numbers, Tower of Babel

Tower of Babel in Atlantic-Congo Languages

Bandial, Berom, Cebaara, Mankanya, Supyire

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed with JapanesePod101.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com