Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

日本語 (Japanese)


Kyūyaku seisho sōseiki (1878)

A version of the Tower of Babel story in Japanese from Kyūyaku seisho sōseiki (1878)

Transliteration

 1. Zenchi no kuchi wa, hitotsu ni shite, kotoba mo hitotsu nari.
 2. Korera higashi yori tabi suru ni Shinaru no chi nite heichi o mitsuke, soko ni orishi.
 3. Hitobito tagai ni iikeru wa: “Iza, warera wa kawara o tsukuri yoku yaku beshi” to, ishi no kawari ni karera ni kawara ari, mata shikkui no kawari ni karera ni asupōruto arishi.
 4. Mata iikeru wa: “Iza, warera no tame ni machi to ten ni todoku itadaki no aru tō o tatsu beshi, katsu warera no tame ni na o okoshi, zenchi no omote ni warera wa chirasarezaru tame nari.”
 5. Ehoba hito no kodomo no tatsuru tokoro no mura to tō to o mintote kudareri.
 6. Ehoba iiku: “Miyo, tami wa hitotsu ni shite mina hitotsu no kuchi ari. Karera kore o nashi hajimetari, ima sono nasan to hakaru tokoro wa karera yori todomeraru koto nashi.
 7. Iza, wareware kudarite meimei sono tomo no kuchi o satoranu yō ni, soko ni karera no kuchi o midasan to.”
 8. So wa, Ehoba soko yori zenchi no omote ni karera o chiraseshikaba, karera machi o tatsuru koto o yametari.
 9. Kono yue ni sono na o “Baberu” to ieri, Ehoba soko ni zenchi no kotoba o midashite, soko yori Ehoba karera o zenchi no omote ni chirashitareba nari.

Source: https://imgur.com/a/c0v8PB0


Kyūshin’yaku zensho (1887)

A version of the Tower of Babel story in Japanese from Kyūshin'yaku zensho (1887)

Transliteration

 1. Zenchi wa hitotsu no kotoba, hitotsu no on nomi nariki.
 2. Koko ni hitobito higashi ni utsurite, Shinaru no chi ni hirano o ete, soko ni sumeri.
 3. Karera tagai ni iikeru wa, “Iza, kawara o tsukuri, kore o yoku yakan to.” Tsui ni ishi no kawari ni kawara o e, shikkui no kawari ni chan o etari.
 4. Mata iikeru wa, “Iza, machi to tō to o tate, sono tō no itadaki o ten ni itarashimen, kaku shite warera na o agete, zenchi no omote ni chiru koto o manukaren to.”
 5. Ehoba kudarite, kano hitobito no tatsuru machi to tō to o mi tamaeri.
 6. Ehoba ii tamaikeru wa, “Miyo, tami wa hitotsu ni shite, mina hitotsu no kotoba o mochiyu, ima sude ni kore o nashi hajimetari, sareba subete sono nasan to hakaru koto wa todome erarezaru beshi.
 7. Iza, warera kudari, kashiko nite karera no kotoba o midashi, tagai ni kotoba o tsuzuru koto o ezarashimen to.”
 8. Ehoba tsui ni karera o kashiko yori zenchi no omote ni chirashi tamaikereba, karera machi o tatsuru koto o yametari.
 9. Kono yue ni sono na wa “Baberu” (midare) to yobaru, ko wa Ehoba kashiko ni zenchi no kotoba o midashi tamaishi ni yorite nari, kashiko yori Ehoba karera o zenchi no omote ni chirashi tamaeri.

Source: https://imgur.com/a/c0v8PB0


Colloqiual Japanese Bible (1955)

 1. 全地は同じ発音、同じ言葉であった。
 2. 時に人々は東に移り、シナルの地に平野を得て、そこに住んだ。
 3. 彼らは互に言った、「さあ、れんがを造って、よく焼こう」。こうして彼らは石の代りに、れんがを得、しっくいの代りに、アスファルトを得た。
 4. 彼らはまた言った、「さあ、町と塔とを建てて、その頂を天に届かせよう。そしてわれわれは名を上げて、 全地のおもてに散るのを免れよう」。
 5. 時に主は下って、人の子たちの建てる町と塔とを見て、
 6. 言われた、「民は一つで、みな同じ言葉である。彼らはすでにこの事をしはじめた。彼らがしようとする事は、もはや何事もとどめ得ないであろう。
 7. さあ、われわれは下って行って、そこで彼らの言葉を乱し、互に言葉が通じないようにしよう」。
 8. こうして主が彼らをそこから全地のおもてに散らされたので、彼らは町を建てるのをやめた。
 9. これによってその町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからである。 主はそこから彼らを全地のおもてに散らされた。

Contributed by Wolfgang Kuhl

Transliteration

 1. Zenchi wa onaji hatsuon, onaji kotoba deatta.
 2. Ji ni hitobito wa azuma ni utsuri, shinaru no ji ni heiya o ete, soko ni sunda.
 3. Karera wa katamini itta, "sā, renga o tsukutte, yoku yakou". Kōshite karera wa ishi no kawari ni, renga o e, shikkui no kawari ni, asufaruto o eta.
 4. Karera wa mata itta, "sā, machi to tō to o tatete, sono itadaki o ten ni todoka seyou. Soshite wareware wa na o agete, Zenchi no o mote ni chiru no o manukareyou".
 5. Tokini omo wa kudatte, hito no ko-tachi no tateru machi to tō to o mite,
 6. Iwa reta, "min wa hitotsu de, mina onaji kotobadearu. Karera wa sudeni kono koto o shi hajimeta. Karera ga shiyou to suru koto wa, mohaya nanigoto mo todome enaidearou.
 7. Sā, wareware wa kudatte itte, sokode karera no kotoba o midashi, katamini kotoba ga tsūjinai yō ni shiyou".
 8. Kōshite omo ga karera o soko kara zen-chi no o mote ni chirasa retanode, karera wa machi o tateru no o yameta.
 9. Kore ni yotte sono machi no na wa Baberu to yoba reta. Omo ga soko de zen-chi no kotoba o midasa retakaradearu. Omo wa soko kara karera o zen-chi no o mote ni chirasa reta.

Japanese Living Bible (1977)

1 初めのころ、人類はみな同じことばを話していました。

2 しだいに人口が増えると、人々は東の方に移って行きました。こうしてシヌアル(バビロン)の地に平原を見つけ、大ぜいの人がそこに住みついたのです。

3-4 やがて大都市を建設しようという話が持ち上がりました。永久に残る記念碑として、天にも届くような塔を造り、自分たちの力を見せつけようというのです。「こうやって一致団結すれば、あちこちに散らされる心配もなくなるだろう。」そう豪語すると、人々はよく焼いた固いれんがをうず高く積み上げ、アスファルトで固めました。

5 神は降りて来て、人間たちが造っている町と塔をごらんになりました。

6 「なんということだ。同じことばを使い、一致して事に当たると、人間はこれだけのことをやすやすとやり遂げてしまう。この分だと、これからもどんなことを始めるか、わかったものではない。思ったことを何でもやってのけるに違いない。

7 地上へ降りて行って、彼らがそれぞれ違ったことばを話すようにしてしまおう。そうすれば、互いの意思が通じなくなるだろう。」

8 こうして、神は人間を世界の各地に散らしたので、都市建設はもうできなくなりました。

9 この都の名がバベル〔「混乱」の意〕と呼ばれたのは、このためです。つまり、神がたくさんの国語を与えて人間を混乱させ、各地に散らしたのが、この地だったからです。

Source: https://www.biblegateway.com/passage/?search=創世記+11&ersion=JLB

Transliteration

1 hajime no koro, jinrui wa mina onaji kotoba o hanashite imashita.

2 shidaini jinkō ga fueru to, hitobito wa higashinohō ni utsutte ikimashita. Kōshite shinuaru (babiron) no ji ni heigen o mitsuke, dai ze i no hito ga soko ni sumitsuita nodesu.

3-4 yagate daitoshi o kensetsu shiyou to iu hanashi ga mochiagarimashita. Towa ni nokoru kinenhi to shite, ten ni mo todoku yōna tō o tsukuri, jibun-tachi no chikara o misetsukeyou to iu nodesu. `Kō yatte itchi danketsu sureba, achikochi ni chirasa reru shinpai mo naku narudarou.'-Sō gōgo suru to, hitobito wa yoku yaita katai renga o uzu takaku tsumiage, asufaruto de katamemashita.

5 kami wa orite kite, ningen-tachi ga tsukutte iru machi to tō o goran ni narimashita.

6 `nanto iu kotoda. Onaji kotoba o tsukai, itchi shite koto ni ataru to, ningen wa kore dake no koto o yasuyasu to yaritogete shimau. Kono-bunda to, korekara mo don'na koto o hajimeru ka, wakatta monode wanai. Omotta koto o nani demo yattenokeru ni chigainai.

7 chijō e orite itte, karera ga sorezore chigatta kotoba o hanasu yō ni shite shimaou. Sō sureba, tagai no ishi ga tsūjinaku narudarou.'

8 kōshite, shin wa ningen o sekai no kakuchi ni chirashitanode, toshi kensetsu wa mō dekinaku narimashita.

9 kono miyako no na ga Baberu 〔`konran' no i〕 to yoba reta no wa, kono tamedesu. Tsumari,-shin ga takusan no kokugo o ataete ningen o konran sa se, kakuchi ni chirashita no ga, kono jidattakaradesu.


Another version

 1. そのころ、人類はみな同じことばを話していました。
 2. 人口がしだいに増えると、人々は東の方に移って行きました。 こうしてバビロンの地に平原を見つけ、大ぜいの人がそこに住みついたのです。
 3. やがて大都市を建設しようという話が持ち上がりました。 永遠に残る記念碑として、天にも届くような塔の神殿を造り、自分たちの力を見せてやろうというのです。
 4. 「こうやって一致団結すれば、あちこちに散らされる心配もなくなるというものだ。」 そう豪語すると、人々はよく焼いた堅いれんがをうずたかく積み上げ、アスファルトを集めてモルタル代わりにしました。
 5. 神様は降りて来て、人間どもが造っている町と塔をご覧になりました。
 6. 「いやはや、なんということだ。 同じことばを使い、政治的にも一致して事にあたれば、人間はこれだけの事をやすやすとやり遂げてしまう。 この分だと、あとでどんな事をしでかすか、わかったものじゃない。 何でもやってのけるだろう。
 7. こうなったら地上へ降りて行って、彼らが違ったことばを話すようにしてしまおう。 そうすれば、互いに何を言っているかわからなくなる。」
 8. こうして、神様は人間を世界の各地に散らしました。 もう都市建設はできません。
 9. この都の名がバベル〔「混乱」の意〕と呼ばれたのは、このためです。 つまり、神様がたくさんの国語を与えて人間を混乱させ、各地に広く散らしたのが、このバベルの地だったのです。

Transliteration

 1. Sono koro, jinrui wa mina onaji kotoba o hanashiteimashita.
 2. Jinkō ga shidai ni fueru to, hitobito wa higashi no hō ni utsutteikimashita. Kōshite babiron no chi ni heigen o mitsuke, ōzei no hito ga soko ni sumitsuita no desu.
 3. Yagate daitoshi o kensetsushiyō to iu hanashi ga mochiagarimashita. Eien ni nokoru kinenhi to shite, ten ni mo todokuyō na tō no shinden o tsukuri, jibuntachi no chikara o miseteyarō to iu no desu.
 4. "Kō yatte itchi danketsusureba, achikochi ni chirasareru shinpai mo nakunaru to iu mono da." Sō gōgo suru to, hitobito wa yoku yaita katai renga o uzutakaku tsumiage, asufaruto o atsumete morutaru kawari ni shimashita.
 5. Kamisama wa oritekite, ningendomo ga tsukutteiru machi to tō o goran ni narimashita.
 6. "Iyahaya, nan to iu koto da. Onaji kotoba o tsukai, seijiteki ni mo itchi shite koto ni atareba, ningen wa kore dake no koto o yasuyasu to yari togeteshimau. Kono bun dato, atode donna koto o shidekasuka, wakatta mono ja nai. Nan demo yatte nokeru darō.
 7. Kōnattara chijō e oriteitte, karera ga chigatta kotoba o hanasu yō ni shiteshimaō. Sō sureba, tagai ni nani o itte iru ka wakaranakunaru."
 8. Kō shite, Kamisama wa ningen o sekai no kakuchi ni chirashimashita. Mō toshi kensetsu wa dekimasen.
 9. Kono tō no na ga baberu ("konran" no i) to yobareta no wa, kono tame desu. Tsumari, Kamisama ga takusan no kokugo o ataete ningen o konran sase, kakuchi ni hiroku chirashita no ga, kono baberu no chi datta no desu.

Transliterations by Corey MurrayGreen Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.