The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

S'gaw Karen (ကညီကျိာ်)

  1. ဒီးပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအိၣ်ဒီးအကလုၢ်တမံၤဃီ, ဒီးတၢ်က တိၤတမံၤဃီခဲလၢာ်လီၤ.
  2. ဒီးတၢ်မၤအသးလၢ ပှၤဟးထီၣ်လၢမုၢ်ထီၣ်တခီအဖၢ မုၢ်ဒီး, ထံၣ်န့ၢ်ပျီအိၣ်လၢကီၢ်ၡံနၢ်အပူၤ, ဒီးအိၣ်ဝဲဆိး ဝဲဖဲန့ၣ်လီၤ.
  3. ဒီးစံးလိာ်အသး, ဟဲမီၣ်, မၤသကိးအူးခဲဒီးကုၢ်အီၤ သပှၢ်တၢၢ်တက့ၢ်. ဒီးအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးအူးခဲ, လၢလၢၢ် အလီၢ်ဒီးကျဲတံးကိၢ်လိၣ်လၢအီကတ့ၣ်အလီၢ်လီၤ.
  4. ဒီး စံးဝဲဒၣ်, ဟဲမီၣ်, မၤသကိးဝ့ၢ်တဝ့ၢ်လၢပဂီၢ်, ဒီးတၢး ထီတဖျၢၣ်အိၣ်ဒီးအခိၣ်လၢမူခိၣ်, ဒီးမၤထီၣ်သကိးပ မံၤ, ဒ်သိးပသုတလီၤပြံလီၤပြါလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒီဘ့ၣ် ညါတဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်.
  5. ဒီးယွၤဟဲလီၤကွၢ်ဝ့ၢ်န့ၣ်, ဒီးတၢးထီလၢပှၤကညီဖိမၤ ဝဲလီၤ.
  6. ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤကညီမ့ၢ်ပှၤတ ကလုာ်ဃီ, ဒီးအကလုၢ်မ့ၢ်တမံၤဃီခဲလၢာ်အဃိဒီး, မၤထီၣ်တၢ်အံၤလီၤ. ဒီးခဲကနံၣ်အံၤကယဲၢ်တၢ်လၢအ ကူၣ်မၤန့ၣ် တၢ်တတြီဘၣ်အီၤနီတမံၤဘၣ်.
  7. ဟဲမီၣ်, လဲၤလီၤသကိး, ဒီးမၤသဘံၣ်ဘုၣ်အကလုၢ်, ဒ်သိးအ နၢ်သုတပၢၢ်လိာ်အကလုၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.
  8. ဒီးယွၤမၤလီၤပြံလီၤပြါအီၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒီဘ့ၣ်ညါ လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်မၤထီၣ်ဝ့ၢ်န့ၣ်ဆိတ့ၢ်ဝဲလီၤ.
  9. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးအမံၤမ့ၢ် ဘၤဘ့းလးလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲန့ၣ်ယွၤမၤသဘံၣ်ဘုၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်အကလုၢ်, ဒီးဖဲန့ၣ်မၤလီၤပြံလီၤပြါအီၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒီဘ့ၣ်ညါ လီၤ.

Source: http://www.myanmarbible.com/bible/bible.php?version=SgawKaren&testament=OT&book=Genesis&chapter=11

Information about S'gaw Karen | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Karenic languages

Northern Pwo, S'gaw Karen, Western Pwo

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

If you're looking for home or car insurance in the UK, why not try Policy Expert?

[top]