The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

ภาษาไทย (Thai)

 1. หอบาเบลทั่วแผ่นดินโลกมีภาษาเดียวและมีสำเนียงเดียวกัน
 2. และต่อมาเมื่อพวกเขาเดินทางจากทิศตะวันออกก็พบที่ราบในแผ่นดินชินาร์และพวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่น
 3. แล้วพวกเขาต่างคนต่างก็พูดกันว่า "มาเถิด ให้พวกเราทำอิฐและเผามันให้แข็ง" พวกเขาจึงมีอิฐใช้ต่างหินและมียางมะตอยใช้ต่างปูนสอ
 4. เขาทั้งหลายพูดว่า "มาเถิด ให้พวกเราสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งและก่อหอให้ยอดของมันไปถึงฟ้าสวรรค์ และให้พวกเราสร้างชื่อเสียงของพวกเราไว้ เพื่อว่าพวกเราจะไม่กระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินโลก"
 5. พระเจ้าทรงทำให้เกิดภาษาต่างๆและพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอนั้นซึ่งบุตรทั้งหลายของมนุษย์ได้ก่อสร้างขึ้น
 6. แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดูเถิด คนเหล่านี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพวกเขาทั้งปวงมีภาษาเดียว พวกเขาเริ่มทำเช่นนี้แล้ว ประเดี๋ยวจะไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเขาได้ในสิ่งที่พวกเขาคิดจะทำ
 7. มาเถิด ให้พวกเราลงไปและทำให้ภาษาของเขาวุ่นวายที่นั่น เพื่อไม่ให้พวกเขาพูดเข้าใจกันได้"
 8. ดังนั้นพระเยโฮวาห์จึงทรงทำให้เขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วพื้นแผ่นดิน พวกเขาก็เลิกสร้างเมืองนั้น
 9. เหตุฉะนั้นจึงเรียกชื่อเมืองนั้นว่า บาเบล เพราะว่าที่นั่นพระเยโฮวาห์ทรงทำให้ภาษาของทั่วโลกวุ่นวาย และ ณ จากที่นั่นพระเยโฮวาห์ได้ทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปทั่วพื้นแผ่นดินโลก

Transliteration

 1. hŏr-baa-bayn tûa pàen din lôhk mee paa-săa dieow láe mee săm-niang dieow gan
 2. láe dtòr maa mêua pûak kăo dern taang jàak tít dtà-wan òk gôr póp têe râap nai pàen din chí-naa láe pûak kăo aa-săi yòo têe nân
 3. láew pûak kăo dtàang kon dtàang gôr pôot gan wâa " maa tèrt · hâi pûak rao tam ìt láe păo man hâi kăeng " pûak kăo jeung mee ìt chái dtàang hĭn láe mee yaang-má-dtoi chái dtàang bpoon-sŏr
 4. kăo táng lăai pôot wâa " maa tèrt · hâi pûak rao sâang meuang kêun meuang nèung láe gòr hŏr hâi yôt kŏng man bpai tĕung fáa sà-wăn láe hâi pûak rao sâang chêu sĭang kŏng pûak rao wái · pêua wâa pûak rao jà mâi grà-jàt grà-jaai bpai tûa péun pàen din lôhk "
 5. prá jâo song tam hâi gèrt paa-săa dtàang láe prá yay-hoh waa sà-dèt long maa tôt-prá-nâyt meuang láe hŏr nán sêung bùt táng lăai kŏng má-nút dâi gòr sâang-kêun
 6. láew prá yay-hoh waa dtràt wâa " doo tèrt · kon lào née bpen an nèung an dieow gan láe pûak kăo táng bpuang mee paa-săa dieow · pûak kăo rêrm tam chên née láew · bprà-dĭeow jà mâi mee à-rai yùt yáng pûak kăo dâi nai sìng têe pûak kăo kít jà tam
 7. maa tèrt · hâi pûak rao long bpai láe tam hâi paa-săa kŏng kăo wûn waai têe nân · pêua mâi hâi pûak kăo pôot kâo jai gan dâi "
 8. dang nán prá yay-hoh waa jeung song tam hâi kăo grà-jàt grà-jaai jàak têe nân bpai tûa péun pàen din · pûak kăo gôr lêrk sâang meuang nán
 9. hàyt chà-nán jeung rîak chêu meuang nán wâa · baa bayn · prór wâa têe nân prá yay-hoh waa song tam hâi paa-săa kŏng tûa lôhk wûn waai láe nor · jàak têe nân prá yay-hoh waa dâi song tam hâi pûak kăo grà-jàt grà-jaai òk bpai tûa péun pàen din · lôhk

Transliteration by http://www.thai2english.com/online/

Information about Thai | Phrases | Numbers | Tower of Babel | Learning materials

- Learn Thai with Glossika
- ThaiPod101.com - Learn Thai with Free Podcasts

Learn Thai quickly with HighSpeedThai.com

Tower of Babel in Tai-Kadai languages

Kam, Lao, Shan, Thai

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.