languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

taetae ni Kiribati (Kiribati)

Te Taua are Babera

  1. Ao ti teuana aia taetae ka-in aonaba ma aia taeka ngkekei. Ao
  2. ngke a waerake, ao a kunea te tabo teuana ae aoraoi n te aba are Tina;
  3. ao a maeka iai. Ao a i taetae i rouia ni kangai, Ka-raki, ti na karaoi buatua, ao ti na kabuoki raoi. Ao aia atibu boni buatua, ao aia raim boni bitumen.
  4. Ao a kangai, Ka-raki, ti na katea ara kawa teuana, ma te taua, ae e na rota karawa taubukina, ao ti na karekea arara ae kakanato; ba ti kawa ni kamaeaki nako aonaba ni
  5. kabuta. Ao E ruo Iehova ba E na nora te kawa arei ma te taua arei, ake a
  6. katei natiia aomata. Ao E taku Iehova, Noria, te botanaomata ae ti teuana te koraki aei, ao ti teuana aia taetae; ao aei ae a moa ni karaoia: ao ngkai, ane e na aki tauaki mai rouia te b’ai teuana ae a reke nanoia iai ba
  7. a na karaoia. Ka-raki, ti na ruo, ao tin a kakaokoroi aia taetae iai, ba a aonga n aki atai nako aia taeka.
  8. Ma ngaia are E kamaeia nako Iehova mai iai nako aonaba ni kabuta: ao a
  9. toki ni katea te kawa arei. Ma ngaia are e aranaki ka Babera; ba kioina ngke E bita aia taetae ka-in aonaba ni kabaneia iai Iehova: ao E kamaeia nako Iehova mai ai nako aonaba ni kabuta.

Source: Te Baibara, Ae Ana Taeka Te Atua, Ae Kanoana Te O Tetemanti Ma Te Nu Tetemanti. Kiribati Bible (Gilbertese) published by The Bible Society in the South Pacific, Raiwaqa, Suva, Fiji, 1986.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Kiribati | Kiribati phrases | | Kiribati numbers | Tower of Babel in Kiribati

Tower of Babel in Micronesian languages

Chuukese, Kiribati, Kosraean, Marshallese, Mortlockese, Pohnpeian, Yapese

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting