languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Mòoré (Mossi)

Babel gâsgo

  1. Dûniyâ neba fâa goama ra yaa yemre la bâmb da gomda gom yende.
  2. La neba sê yik yaang n serge, bâmb yâa zî sông Shinéar soolom pùgê, la bâmb zînda be.
  3. La neba yêsa ne taab n yeel yaa: «Waì tì d wê tânkùèema n wùm.» La tânkùèema reega kug zîiga tì sûud deeg tânmaas zîig bâmb meeba yînga.
  4. Bâmb yeelame: «Waì tì d me tênga la gâsgo t a woglom ta saasê n maan yùur ìd mens yînga n da sâeeg n pid dûniyâ fâa ye.»
  5. La Zusoaba sigame n na n ges tênga la gâsog ninga ninsaalba sê da metâ.
  6. La Zusoaba yeelame: «Gese, neba yaa yemre la bâmb goama yaa yemre, la bâmb sê sìng n na n maan la woto! Bûmb ka le be masâ n na n gìdeg bâmb tì b ra maan eb sê dat n maan bûmb ninga ye.
  7. Wa tì d sig be n gêdeg bâmb goama tì b ra le tôog n wùm taab goam ye.»
  8. La Zusoaba kìtame tì bâmb yì be n sâeeg dûniyâ tèk fâa. La bâmb basa tênga meebo.
  9. Dê poorê, eb pùda tênga yùur tì Babel. Tì bôe, yaa be la Zusoaba gèdeg dûniyâ neba fâa goama, la bâmb kìtame tì neba yi be n sâeeg dûniyâ tèk fâa.

Source: Wênnaam Sebre. La Bible en Mòoré. Société Biblique au Burkina Faso, 1992.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Mossi | Phrases | Tower of Babel

Tower of Babel in Gur languages

Bariba, Frafra, Hanga, Konkomba, Lukpa, Moba, Mossi, Tammari, Tampulma, Wali

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting