languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Rif Tamazight (Tarafit / Tamaziġt Tarifit)

Ṣṣumɛet n Babil

  1. Tuɣa marra tamurt s iřes d ijjen u s řḥarḍ d ijjen.
  2. U imsar rami dd-ffɣen zi ccarq, ufin ij n řewḍa di tmurt n Cinɛar uca qqimen zeddɣen dinni.
  3. Uca qqaren, kuř ijj i wenneḍni “Araḥem-dd, ad negg iẓra, ad ten nesseḥma!” Ammu idweř aẓru d aẓru n ř ebni d tizeft d řbeɣri.
  4. Xenni qqaren “Zid, ad nebna ict n tendint d ict n ṣṣumɛet, taqeccat nnes ad dd-taweḍ ɣar ujenna u jjem ad aneɣ negg ij n isem, ḥima war nettemsebḍi ca x wudem n marra tamurt.”
  5. Xenni ihwa-dd SIDI ḥima ad iẓar tandint d ṣṣumɛet tenni ibnan tarwa n bnadem.
  6. Iqqar SIDI “Xẓar, aqqa-ten d aydud d ijjen u marra ina ɣarsen ijj n iřes. Wa d beddu n min i ɣa ggen. Řexxu war din min i ɣa ibedden deg webrid nsen min nwan ad t ggen.
  7. Araḥem-dd, ad nehwa uca ad nxarweḍ iřes nsen, ḥima kuř ijjen war ifehhem ɛad iřes n inni t yudsen.”
  8. Ammu i ten ibezzeɛ SIDI ssenni x wudem n marra tamurt uca ssbedden řebni n tendint.
  9. Ammu i d as řaɣan s isem n ‘Babil’, minzi din ixarweḍ SIDI iřes n marra tamurt u ssenni ten ibezzaɛ SIDI x wudem n marra tamurt.

Source: Amezwaru (Genesis) in Tarifit (Latin script), 2011.

Tamazight script version

Tower of Babel in Tarifit in the Tamazight script

Contributed by Wolfgang Kuhl

Riff Tamazight, which is also known as Riffian, Riff(ian) Berber, Tarafit or Tamaziġt Tarifit, is a variety of Berber spoken in Morocco, especially in the Rif provinces.

More information about Rif Tamazight
http://en.wikipedia.org/wiki/Tarifit
http://www.ethnologue.com/language/rif

Tower of Babel in Berber languages

Rif Tamazight, Tamasheq

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting