languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Tiriyó (tarëno ijomi)

Tiriyó, or Trio, is a Cariban language spoken in along the Brazil-Suriname border in the Northern Amazonia region by about 2,100. It is spoken by people of all ages, including children, and perhaps half of speakers are monolingual in Tiriyó. Tiriyó speakers live along the Palumeu, Tapanahoni and Sipaliwini rivers.

Tiriyó belongs to the Taranoan group of the Guianan sub-branch of the Cariban language family. Closely related languages include Karihona (Carijona) and Akuriyó.

Tiriyó pronunciation

Tiriyó pronunciation

Sample text (Lord's Prayer)

Irëmë serë apo ëturutë ija, Pahko kaputaono, Irïpïmïn ëmërëm, Kurerën ëeka tïrïpo. Ëjanoroton imonkë ëwemoitïmatome. Ënehtë rïto kaputaontomoja, irë aporopa nonopontomoja tïrïpokë. Wei wararë ainja uruntëkë. Ainja irïpïhpë waken tïrïkë. Ainja ihkërënmatoponpë tïwërënoroja, eponata ainja iwehto aporopa. Ainja inkuhpoewa ehkë irïpïrïja, Ainja ipïnmakë irïpïpëe.

Source: http://www.christusrex.com/www1/pater/JPN-trio.html

Links

Information about the Tiriyó language
http://en.wikipedia.org/wiki/Tiriyó_language
http://www.native-languages.org/trio.htm
https://www.ethnologue.com/language/tri/

Cariban languages

Akurio, Hixkaryána, Tiriyó

Other languages written with the Latin alphabet


Cheap Web Hosting