Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

ελληνικά (Greek)


Καθαρεύουσα (Katharévusa - polytonic)

 1. Καὶ ἦτο πᾶσα ἡ γῆ μιᾶς γλώσσης καὶ μιᾶς φωνῆς.
 2. Καὶ ὅτε ἐκίνησαν ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς, εὗρον πεδιάδα ἐν τῇ γῇ Σενναάρ· καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.
 3. Καὶ εἶπεν ὁ εἷς πρὸς τὸν ἄλλον, Ἔλθετε, ἄς κάμωμεν πλίνθους, καὶ ἄς ψήσωμεν αὐτὰς ἐν πυρί· καὶ ἐχρησίμευσεν εἰς αὐτοὺς ἡ μὲν πλίνθος ἀντὶ πέτρας, ἡ δὲ ἄσφαλτος ἐχρησίμευσεν εἰς αὐτοὺς ἀντὶ πηλοῦ.
 4. Καὶ εἶπον, Ἔλθετε, ἄς οἰκοδομήσωμεν εἰς ἑαυτοὺς πόλιν καὶ πύργον, τοῦ ὁποίου ἡ κορυφή νὰ φθάνῃ ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ἄς ἀποκτήσωμεν εἰς ἑαυτοὺς ὄνομα, μήπως διασπαρῶμεν ἐπὶ τοῦ προσώπου πάσης τῆς γῆς.
 5. Κατέβη δὲ ὁ Κύριος διὰ νὰ ἴδῃ τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, τὸν ὁποῖον ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.
 6. Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος, Ἰδού, εἷς λαός, καὶ πάντες ἔχουσι μίαν γλῶσσαν, καὶ ἤρχισαν νὰ κάμνωσι τοῦτο· καὶ τώρα δὲν θέλει ἐμποδισθῆ εἰς αὐτοὺς πᾶν ὅ, τι σκοπεύουσι νὰ κάμωσιν·
 7. ἔλθετε, ἄς καταβῶμεν καὶ ἄς συγχύσωμεν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν αὐτῶν, διὰ νὰ μή ἐννοῇ ὁ εἷς τοῦ ἄλλου τὴν γλῶσσαν.
 8. Καὶ διεσκόρπισεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ τοῦ προσώπου πάσης τῆς γῆς· καὶ ἔπαυσαν νὰ οἰκοδομῶσι τὴν πόλιν.
 9. Διὰ τοῦτο ὠνομάσθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Βαβέλ· διότι ἐκεῖ συνέχεεν ὁ Κύριος τὴν γλῶσσαν πάσης τῆς γῆς· καὶ ἐκεῖθεν διεσκόρπισεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐπὶ τὸ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.

Transliteration

 1. Ke íto pása i yi mias glóssis kai mias fonís.
 2. Ke óte ekínisan apó tis anatolís, évron pediáda en ti yi Sennaár: ke katókisan ekí.
 3. Ke ípen o is pros ton állon, Élthete, as kámomen plínthus, ke as psísomen aftás en pirí: ke exrisímefsen is aftús i men plínthos antí pétras, i de ásfaltos exrisímefsen is aftús antí pilú.
 4. Ke ípon, Élthete, as ikodomísomen is eaftús pólin ke pírgon, tu opoíu i korifí na ftháni éos tu uranú: ke as apoktísomen is eaftús ónoma, mípos diasparómen epí tu prosópu pásis tis yis.
 5. Katévi de o Kírios diá na ídi tin pólin ke ton pýrgon, ton opoíon okodómisan i ioí ton anthrópon.
 6. Ke ípen o Kírios, Idú, is laós, ke pádes éxusi mían glóssan, kai írxisan na kámnosi túto: ke tóra den théli ebodisthí is aftús pan ó, ti skopévusi na kámosin:
 7. élthete, as katavómen ke as singxísomen ekí tin glóssan aftón, diá na mi ennoí o is tu állu tin glóssan.
 8. Ke dieskórpisen aftús o Kírios ekíthen epí tu prosópu pásis tis yís: ke épafsan na ikodomósi tin pólin.
 9. Diá túto onomásthi to ónoma aftís Vavél: dióti ekí sinéxeen o Kírios tin glóssan pásis tis yís: ke ekíthen dieskórpisen aftús o Kírios epí to prósopon pásis tis yis.

Provided by Corey Murray.


[top]

Καθαρεύουσα (Katharévusa)

 1. Και ητο πασα η γη μιας γλωσσης και μιας φωνης.
 2. Και οτε εκινησαν απο της ανατολης, ευρον πεδιαδα εν τη γη Σεννααρ· και κατωκησαν εκει.
 3. Και ειπεν ο εις προς τον αλλον, Ελθετε, ας καμωμεν πλινθους, και ας ψησωμεν αυτας εν πυρι· και εχρησιμευσεν εις αυτους η μεν πλινθος αντι πετρας, η δε ασφαλτος εχρησιμευσεν εις αυτους αντι πηλου.
 4. Και ειπον, Ελθετε, ας οικοδομησωμεν εις εαυτους πολιν και πυργον, του οποιου η κορυφη να φθανη εως του ουρανου· και ας αποκτησωμεν εις εαυτους ονομα, μηπως διασπαρωμεν επι του προσωπου πασης της γης.
 5. Κατεβη δε ο Κυριος δια να ιδη την πολιν και τον πυργον, τον οποιον ωκοδομησαν οι υιοι των ανθρωπων.
 6. Και ειπεν ο Κυριος, Ιδου, εις λαος, και παντες εχουσι μιαν γλωσσαν, και ηρχισαν να καμνωσι τουτο· και τωρα δεν θελει εμποδισθη εις αυτους παν ο, τι σκοπευουσι να καμωσιν·
 7. ελθετε, ας καταβωμεν και ας συγχυσωμεν εκει την γλωσσαν αυτων, δια να μη εννοη ο εις του αλλου την γλωσσαν.
 8. Και διεσκορπισεν αυτους ο Κυριος εκειθεν επι του προσωπου πασης της γης· και επαυσαν να οικοδομωσι την πολιν.
 9. Δια τουτο ωνομασθη το ονομα αυτης Βαβελ· διοτι εκει συνεχεεν ο Κυριος την γλωσσαν πασης της γης· και εκειθεν διεσκορπισεν αυτους ο Κυριος επι το προσωπον πασης της γης.

Hear a recording of this text by Vasiliki Baskos of learn-greek-online.com

Transliteration

 1. Ke ito pasa i yi mias glossis ke mias fonis.
 2. Ke ote ekinisan apo tis anatolis, evron pediada en ti yi Sennaar; ke katokisan eki.
 3. Ke ipen o is pros ton allon, Elthete, as kamomen plinthus, ke as psisomen aftas en piri; ke exrisimefsen is aftus i men plinthos adi petras, i de asfaltos exrisimefsen is aftus adi pilu.
 4. Ke ipon, Elthete, as ikodomisomen is eaftus polin ke pirgon, tu opiu i korifi na fthani eos tu uranu; ke as apoktisomen is eaftus onoma, mipos diasparomen epi tu prosopu pasis tis yis.
 5. Katevi de o Kirios dia na idi tin polin ke ton pirgon, ton opion okodomisan i ioi ton anthropon.
 6. Ke ipen o Kirios, Idu, is laos, ke pades exusi mian glossan, ke irxisan na kamnosi tuto; ke tora den theli ebodisthi is aftus pan o, ti skopevusi na kamosin
 7. elthete, as katavomen ke as singxisomen eki tin glossan afton, dia na mi ennoi o is tu allu tin glossan.
 8. Ke dieskorpisen aftus o Kirios ekithen epi tu prosopu pasis tis yis; ke epafsan na ikodomosi tin polin.
 9. Dia tuto onomasthi to onoma aftis Vavel; diti eki sinexeen o Kirios tin glossan pasis tis yis; ke ekithen dieskorpisen aftus o Kirios epi to prosopon pasis tis yis.

[top]

Κοινή Νεοελληνική (Modern Greek)

 1. Όλη η γη, λοιπόν, συνέχιζε να είναι μιας γλώσσας και ενός λεξιλογίου.
 2. Και καθώς ταξίδευαν προς τα ανατολικά, ανακάλυψαν τελικά ένα λεκανοπέδιο στη γη Σεναάρ και κατοίκησαν εκεί.
 3. Και άρχισαν να λένε ο ένας στον άλλον: «Εμπρός! Ας φτιάξουμε πλίθους και ας τους ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι λοιπόν, ο πλίθος τους χρησίμευσε ως πέτρα, ενώ η άσφαλτος τους χρησίμευσε ως κονίαμα.
 4. Είπαν λοιπόν: «Εμπρός! Ας χτίσουμε μια πόλη, καθώς και έναν πύργο με την κορυφή του στους ουρανούς, και ας κάνουμε ξακουστό όνομα για τον εαυτό μας, μη τυχόν και διασκορπιστούμε σε όλη την επιφάνεια της γης».
 5. Και κατέβηκε ο Ιεχωβά να δει την πόλη και τον πύργο που είχαν χτίσει οι γιοι των ανθρώπων.
 6. Έπειτα από αυτό, ο Ιεχωβά είπε: «Ορίστε! Ο λαός είναι ένας και η γλώσσα μία για όλους τους, και να τι αρχίζουν να κάνουν. Τώρα λοιπόν, τίποτα από όσα μπορεί να έχουν στο νου τους να κάνουν δεν θα τους είναι ακατόρθωτο.
 7. Εμπρός! Ας κατεβούμε και ας συγχύσουμε εκεί τη γλώσσα τους ώστε να μην καταλαβαίνουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου».
 8. Ο Ιεχωβά, λοιπόν, τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη την επιφάνεια της γης και αυτοί σταδιακά έπαψαν να χτίζουν την πόλη.
 9. Γι’ αυτό το όνομά της κλήθηκε Βαβέλ· επειδή εκεί ο Ιεχωβά είχε συγχύσει τη γλώσσα όλης της γης, και ο Ιεχωβά τους είχε διασκορπίσει από εκεί σε όλη την επιφάνεια της γης.

Γένεση 11:1-9
Η Αγία Γραφή: Μετάφραση Νέου Κόσμου

Hear a recording of this text by Vasiliki Baskos of learn-greek-online.com

Transliteration

 1. Óli i gi, lipón, sinéxize na íne mias glóssas ke enós leksilogíu.
 2. Ke kathós taksídeuan pros ta anatoliká, anakálipsan teliká éna lekanopédio sti gi Senaár ke katíkisan ekí.
 3. Ke árxisan na léne o énas ston állon: ''Ebrós! As ftiáksume plíthus ke as tus psísume sti fotiá''. Étsi lipón, o plíthos tus xrisímefse os pétra, enó i ásfaltos tus xrisímefse os koníama.
 4. Ípan lipón: ''Ebrós! As xtísume mia póli, kathós ke énan pírgo me tin korifí tu stus uranús, ke as kánume ksakustó ónoma ya ton eaftó mas, mi tixón ke diaskorpistúme se óli tin epifánia tis yis''.
 5. Ke katévike o Iexová na di tin póli ke ton pírgo pu íxan xtísi i yi ton anthrópon.
 6. Épita apó aftó, o Iexová ípe: ''Oríste! O laós íne énas ke i glóssa mía ya ólus tus, ke na ti arxízun na kánun. Tóra lipón, típota apó ósa borí na éxun sto nu tus na kánun den tha tus íne akatórthoto.
 7. Ebrós! As katevúme ke as singxísume ekí ti glóssa tus óste na min katalavínun o énas ti glóssa tu állu''.
 8. O Iexová, lipón, tus diaskórpise apó ekí se óli tin epifánia tis yis ke aftí stadiaká épapsan na xtízun tin póli.
 9. Yi aftó to ónomá tis klíthike Vavél; epidí ekí o Iexová íxe singxísi ti glóssa ólis tis yis, ke o Iexová tus íxe diaskorpísi apó ekí se óli tin epifánia tis yis.

Genesi 11:1-9
I Agia Grafi: Metafrasi Neou Kosmou


[top]

Η Αγία Γραφή στη Δημοτική (Filos Pergamos - 1994)

Ο πύργος τής Bαβέλ

 1. ΚΑΙ ολόκληρη η γη ήταν μιας γλώσσας, και μιας φωνής.
 2. Και όταν κίνησαν από την ανατολή, βρήκαν μία πεδιάδα στη γη Σενναάρ· και κατοίκησαν εκεί.
 3. Και ο ένας είπε στον άλλον: Eλάτε, ας κάνουμε πλίθες, και ας τις ψήσουμε σε φωτιά· και η μεν πλίθα τούς χρησίμευσε αντί για πέτρα, η δε άσφαλτος τους χρησίμευσε αντί για πηλό.
 4. Και είπαν: Eλάτε, ας κτίσουμε για μας μία πόλη και έναν πύργο, που η κορυφή του να φτάνει μέχρι τον ουρανό· και ας αποκτήσουμε για μας όνομα, μήπως και διασπαρούμε επάνω στο πρόσωπο της γης.
 5. Και ο Κύριος κατέβηκε για να δει την πόλη και τον πύργο, που οικοδόμησαν οι γιοι των ανθρώπων.
 6. Και ο Κύριος είπε: Δέστε, ένας λαός, και όλοι έχουν μία γλώσσα, και άρχισαν να το πραγματοποιούν· και τώρα δεν θα εμποδιστεί σ’ αυτούς κάθε τι που σκοπεύουν να κάνουν·
 7. ελάτε, ας κατέβουμε, και ας συγχύσουμε εκεί τη γλώσσα τους, για να μη καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα τού άλλου.
 8. Και από εκεί ο Κύριος τους διασκόρπισε επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης· και σταμάτησαν να κτίζουν την πόλη.
 9. Γι’ αυτό, το όνομά της ονομάστηκε Bαβέλ·8 επειδή, εκεί ο Κύριος σύγχυσε τη γλώσσα ολόκληρης της γης· και από εκεί ο Κύριος τους διασκόρπισε επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης.

Transliteration

 1. KAI olókliri i gi ítan mias glóssas, kai mias fonís.
 2. Kai ótan kínisan apó tin anatolí, vríkan mía pediáda sti gi Sennaár: kai katoíkisan ekeí.
 3. Kai o énas eípe ston állon: Eláte, as kánoume plíthes, kai as tis psísoume se fotiá: kai i men plítha toús chrisímefse antí gia pétra, i de ásfaltos tous chrisímefse antí gia piló.
 4. Kai eípan: Eláte, as ktísoume gia mas mía póli kai énan pýrgo, pou i koryfí tou na ftánei méchri ton ouranó: kai as apoktísoume gia mas ónoma, mípos kai diasparoúme epáno sto prósopo tis gis.
 5. Kai o Kýrios katévike gia na dei tin póli kai ton pýrgo, pou oikodómisan oi gioi ton anthrópon.
 6. Kai o Kýrios eípe: Déste, énas laós, kai óloi échoun mía glóssa, kai árchisan na to pragmatopoioún: kai tóra den tha empodisteí s’ aftoús káthe ti pou skopévoun na kánoun:
 7. eláte, as katévoume, kai as synchýsoume ekeí ti glóssa tous, gia na mi katalavaínei o énas ti glóssa toú állou.
 8. Kai apó ekeí o Kýrios tous diaskórpise epáno sto prósopo olókliris tis gis: kai stamátisan na ktízoun tin póli.
 9. Gi’ aftó, to ónomá tis onomástike Bavél:8 epeidí, ekeí o Kýrios sýnchyse ti glóssa olókliris tis gis: kai apó ekeí o Kýrios tous diaskórpise epáno sto prósopo olókliris tis gis.

[top]

Sources

https://newchristianbiblestudy.org/bible/story/tower-of-babel/greek-modern
https://www.beblia.com/
https://www.bible.com/languages/ell


Information about Greek | Phrases | Numbers | Family words | Time | Idioms | Proverbs | Tongue twisters | Tower of Babel | Articles | Links | Learning materials | Books about the Greek alphabet

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com