Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Ikwo

Origodo ụlo-eli Babẹlu

  1. Ndiphe gbaa mgburumgburu bụ okfu-alị lanụ bẹ ẹphe shi ekfu; olu ẹphe abụru nanụ.
  2. Ya ndono; yo be teke ndiphe tụgburu ụzo ẹnyanwu-ahata; je aphụa ẹke alị daburu swanmangu l'alị Shịna; ẹphe eje ebukobe l'ẹke ono.
  3. Ẹphe asụ onwẹphe: “Unu bya t'ayi yọo ẹja hụa ya l'ọku hụ-ghee ya ahụ-ghe.” Yọ bụru ẹja ono, ẹphe yọshiru ayọyo ono bẹ nọ ọzori mkpuma. Ẹphe abya egude korota nyịa ya ọzori ẹpoto.
  4. Ẹphe asụ: “Unu bya t'ayi metaru onwayi mkpụkpu; t'ayi kpụa origodo ụlo-eli, e-je etsukfuru l'igwe. Ọo ya bụ; ayi abụru ndu aa-maru ẹpha ayi; k'ọphu ayi ta agbakashịhudu dzuru mgboko.”
  5. Tọ dụ iya bụ; Ojejoje abya enyizita tẹ ya phụ mkpụkpu ono yẹle origodo ụlo-eli ono, ụnwu eliphe akpụ ono.
  6. Yọ bya asụ: “Ndu-a bụkwa ndu lanụ; l'ekfukota okfu-alị lanụ; bya awata ome iphe-a. Ẹ to nwekwa iphe, ẹphe chịru idzu ememe, ẹphe ẹ-te meghedu.
  7. Unu t'ayi nyizita je akpakaa okfu ẹphe; t'ẹ b'ọ dụhe onye a-nọdu anụkwadu iphe ibe iya ekfu.”
  8. To du iya bụ; Ojejoje abya achịkashia ẹphe; ẹphe edzuru mgboko; paru ọkpu mkpụkpu ono haa.
  9. Ọ bụ iya kparu iphe e gude kua ẹke ono Babẹlu; kẹ l'ọ bụ l'ẹke ono bẹ Ojejoje gbaghashịru ụnwu eliphe okfu; shi l'ẹke ono chịkashia ẹphe; ẹphe edzuru mgboko.

From: Baịbụl Nsọ – Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ

Source: Bayịburu Ikwo.Mbụlembu 11. The Holy Bible in Ikwo. Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust. 2014.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Ikwo is an Igbo language spoken in Ebonyi state in Nigeria by about 260,000 people.

More information about Ikwo
https://en.wikipedia.org/wiki/Ikwo_language
http://www.ethnologue.com/18/language/iqw/

Tower of Babel in Volta-Niger languages

Ewe, Ezaa, Fon, Igbo, Ikwo, Izi, Urhobo, Yoruba

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

If you're looking for home or car insurance in the UK, why not try Policy Expert?

[top]

iVisa.com