Family words in Eastern Armenian

Words for family members and other relatives in Eastern Armenian (արևելահայերեն), an Indo-European language spoken mainly in Armenia.

  Eastern Armenian
family ընտանիք (yntanik’) [əntɑˈnikʰ]
parent ծնող (tsnogh) [t͡səˈnoʁ]
parents ծնողներ (tsnoghner) [t͡səˈnoʁnɛɾ]
father հայր (hayr) [hɑjɾ]
mother մայր (mayr) [mɑjɾ]
child երեխա (yerekha) [jɛɾɛˈχɑ]
զավակ (zavak) [zɑˈvɑk]
children երեխաներ (yerekhaner) [jɛɾɛˈχɑnɛɾ]
son որդի (vordi) [vɔɾˈtʰi]
ուստր (ustr) [ˈustəɾ]
daughter դուստր (dustr) [ˈdustəɾ]
աղջիկ (aghjik) [ɑχˈt͡ʃʰik]
husband ամուսին (amusin) [ɑmuˈsin]
wife կին (kin) [kin]
brother եղբայր (yeghbayr) [jɛχˈpɑjɾ]
sister քույր (k’uyr) [kʰujɾ]
uncle (paternal) հորեղբայր (horeghbayr) [hɔɾɛχˈpɑjɾ]
uncle (maternal) քեռի (k’erri) [kʰɛˈri]
մորեղբայր (moreghbayr) [mɔɾɛχˈpɑjɾ]
aunt (paternal) հորաքույր (horak’uyr) [hɔɾɑˈkʰujɾ]
aunt (maternal) մորաքույր (morak’uyr) [mɔɾɑˈkʰujɾ]
cousin (male) զարմիկ (zarmik) [zɑɾˈmik]
քեռու տղա (k’erru tgha) [kʿeṙu tła]
- maternal uncle's son
մորաքրոջ տղա (morak’roj tgha) [morakʿroǰ tła]
- maternal aunt's son
հորեղբոր տղա (horeghbor tgha) [horełbor tła]
- paternal uncle's son
հորաքրոջ տղա (horak’roj tgha) [horakʿroǰ tła]
- paternal aunt's son
cousin (female) զարմուհի [zɑɾmuˈhi]
քեռու դուստր (k’erru dustr) [kʿeṙu dustr]
քեռու աղջիկ (k’erru aghjik) [kʿeṙu ałǰik]
- maternal uncle's daughter
մորաքրոջ դուստր (morak’roj dustr) [morakʿroǰ dustr]
մորաքրոջ աղջիկ (morak’roj aghjik) [morakʿroǰ ałǰik]
- maternal aunt's daughter
հորեղբոր դուստր (horeghbor dustr) [horełbor dustr]
հորեղբոր աղջիկ (horeghbor aghjik) [horełbor ałǰik]
- paternal uncle's daughter
հորաքրոջ դուստր (horak’roj dustr) [horakʿroǰ dustr]
հորաքրոջ աղջիկ (horak’roj aghjik) [horakʿroǰ ałǰik]
- paternal aunt's daughter
nephew զարմիկ (zarmik) [zɑɾˈmik]
niece զարմուհի (zarmuhi) [zɑɾmuˈhi]
grandfather պապ (pap) [pɑp] պապիկ (papik) [pɑˈpik]
grandmother տատ (tat) [tɑt] տատիկ (tatik) [tɑˈtik]
grandchildren թոռներ (t’vorrner) [tʰɔrnɛɾ]
grandchild թոռ (t’vorr) [tʰɔr] թոռնիկ (t’vorrnik) [tʰɔrˈnik]
grandson թոռնիկ (t’vorrnik) [tʰɔrˈnik]
granddaughter թոռնուհի (t’vorrnuhi) [tʿoṙnuhi]
great-grandfather նախապապ (nakhapap) [nɑχɑˈpɑp]
great-grandmother նախատատ (nakhatat) [nɑχɑˈtɑt]
great-grandson ծոռ (tsorr) [t͡sɔr]
great-granddaughter ծոռնուհի (tsorrnuhi) [t͡sɔrnuhi]
father-in-law սկեսրայր (skesrayr) [skɛsˈɾɑjɾ] - husband's father
աներ (aner) [ɑˈnɛɾ] - wife's father
mother-in-law սկեսուր (skesur) [əskɛˈsuɾ] - husband's mother
զոքանչ (zok’anch’) [zɔˈkʰɑnt͡ʃʰ] - wife's mother
brother-in-law փեսա (p’esa) [pʰɛˈsɑ] - sister's husband
աներձագ (anerdzag) [ɑnɛɾˈd͡zɑkʰ] - wife's brother
աներորդի (anerordi) [ɑnɛɾɔɾˈtʰi] - wife's brother
տեգր (tegr) [ˈtɛkʰəɾ] - husband's brother
քենակալ (k’enakal) [kʰɛnɑˈkɑl] - wife's sister's husband
բաջանաղ (bajanagh) [bɑd͡ʒɑˈnɑʁ] - wife's sister's husband
sister-in-law հարս (hars) [hɑɾs] - brother's wife
տալ (tal) [tɑl] - husband's sister
քենի (k’eni) [kʰɛˈni] - wife's sister
տագերակին (tagerakin) [tɑkʰɛɾɑˈkin] - husband's brother's wife
son-in-law փեսա (p’esa) [pʰɛˈsɑ]
daughter-in-law հարս (hars) [hɑɾs]
stepfather խորթ հայր (khort’ hayr) [χoɾtʰ hɑjɾ]
stepmother խորթ մայր (khort’ mayr) [χoɾtʰ mɑjɾ]
relative ազգական (azgakan) [ɑzɡɑˈkɑn]
in-law (relative by marriage) խնամի (khnami) [χənɑˈmi]

Information provided by Marat Stepanyan

Information about Armenian | Phrases (Eastern Armenian) | Phrases (Western Armenian) | Numbers (Eastern Armenian) | Numbers (Western Armenian) | Family words (Eastern Armenian) | Family words (Western Armenian) | Tower of Babel (Eastern, Western & Classical Armenian)

Links

Family words in Armenian
https://polymath.org/armenian_family.php
https://en.wiktionary.org/wiki/Category:hy:Family

Family words in Armenian

Armenian (Eastern), Armenian (Western)

Family words in other languages


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.