Sarcee numbers

How to count in Tsuut'ina (Tsúùt’ínà), a Northern Athabaskan language spoken near Calgary in Canada. It was formerly known as Sarcee or Sarsi.

If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.

Numeral Cardinal
1 tłìk’āzá, Ɂatłik’aa
2 èkíyē, ákíyí, íkíyī, Ɂakiyi
3 tá.k’ē, tóók’ī, táyk’í, taak’i
4 díítš’ē, dīītc’íí, diich’i
5 gúùt’áá, guut’a
6 gùstánē, gùstóní, gustoni
7 tšìštš’ídē, tcìctc’ídí, chishch’idi
8 tłàšdíítš’ē, tłàcdīītc’í, tłaasdiich’i
9 tłìk’úyāwá, tłìk’ūyāyáá, tłik’uya
10 gūnèsnánē, gūnìsnání, gunisnani
11 tłìk’ é mītāā, tłìk’á mītōō, tłik’aa mit’oo
12 èká. mītāā, ìkáá mītōō, Ɂakaa mit’oo
13 tá.k’ ē mītāā, tóók’ī mītōō , taak’i mit’oo
14 diich’i mit’oo, díítš’ ē mītāā
15 gúùt’áá mītāā, guut’a mit’oo
16 gùstá mītāā
17 tšìštš’ídē mītāā
18 tłàšdíítš’ē mītāā
19 tłìk’úyāwá mītāā
20 èkédēē, àkáá-dīī
30 tá.dēē, tóó-dīī
40 dííšdēē, díīc-dīī
50 gúùstádēē, gúùt’áá-dīī
60 gùstádēē, gùstánē-dīī
70 tšìštš’ídēnē, tšìštš’ídē-dīī
80 tłàšdíítšdēē, tłàšdíítš’ē-dīī
90 tłìk’úyāwádēnē, tłìk’úyāwá-dīī
100 gūnèsnádēē, gūnìsnánī-dīī
200 èkádē gūnèsnádēē
300 tá.dē gūnèsnádēē
1,000 tłádé gūnèsnádā
100,000 tłádéé tłádé gūnèsnádā
once tłìk’āzá-gù
twice àkáá-gù, àkíyí-gù
three times tóó-gù

Sources: Eung-Do Cook. A Sarcee Grammar. The University of Colombia Press, Vancouver, 1984. Nanagusja. A Tsuut’ina (Sarcee) Language Development Program, 1969.
Eung-Do Cook. Sarcee Numerals. Anthropological Linguistics. Vol. 13, No. 9 (Dec., 1971), pp. 435-441

Information compiled by Wolfgang Kuhl

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Tsuut'ina | Numbers

Numbers in Athabaskan languages

Ahtna, Babine-Witsuwit'en, Carrier (Dakelh), Chipewyan, Dane-zaa, Deg Xinag, Gwichʼin, Hän, Hupa, Jicarilla, Kaska, Mescalero-Chiricahua, Navajo, Sekani, Tłı̨chǫ (Dogrib), Tolowa, Tsuut'ina, Western Apache

Numbers in other languages

Alphabetical index | Language family index

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com