Georgian (ქართული ენა)

Georgian is a South Caucasian or Kartvelian language. It is spoken mainly in Georgia, where it is the official language, and also in Russia, Ukraine, Turkey, Azerbaijan and Iran. In 2014 there were about 3.7 million speakers of Georgian.

Georgian at a glance

  • Native name: ქართული ენა (kartuli ena) [kʰɑrtʰuli ɛnɑ]
  • Linguistic affliation: Kartvelian, Karto-Zan
  • Number of speakers: c. 3.7 million
  • Spoken in: Georgia, Russia, Ukraine, Turkey, Azerbaijan, Iran
  • First written: 430 AD
  • Writing system: Mkhedruli alphabet (previously Asomtavruli and Nuskhuri alphabets)
  • Status: official language of Georgia

Georgian is related to Mingrelian, Laz, and Svan, all of which are spoken mainly in Georgia and are written with the Georgian (Mkhedruli) alphabet.

Georgian is thought to share a common ancestral language with the other South Caucasian languages. It started to develop as a separate language during the 1st millenium BC in an area that became the Kingdom of Iberia (c. 302 BC - 580 AD). It was first referred to in writing in the 2nd century AD by the Roman grammarian, Marcus Cornelius Fronto, in a letter to the emperor Marcus Aurelius.

Written Georgian

The Georgian language first appeared in writing in about 430 AD in an inscription in a church in Palestine in an alphabet known as Asomtavruli. Before then the main written language used in Georgia was a form of Aramaic known as Armazuli (არმაზული დამწერლობა). Two other alphabets have been used to write Georgian: Nushkhuri and Mkhedruli, which is the alphabet currently used.

Asomtavruli (ასომთავრული)

The Georgian language first appeared in writing in about 430 AD in an inscription in a church in Palestine. At that time it was written with an alphabet known as Asomtavruli (ასომთავრული - "capital letters") or Mrglovani (რგლოვანი - "rounded"), which was used until the 9th century. Asomtavruli was probably modelled on the Greek alphabet, and Georgian scholars believe that King Pharnavaz I (ფარნავაზი) of Kartli (Iberia) created it.

Georgian Asomtavruli (ႠႱႭႫႧႠႥႰႳႺႠ) alphabet

Nuskhuri (ნუსხური)

During the 9th century, Asomtavruli was gradually replaced by a more angular alphabet known as Nuskhuri ("minuscule, lowercase"), which was used until the 11th century.

Georgian Nuskhuri (ⴌⴓⴑⴞⴓⴐⴈ) alphabet

Mkhedruli (მხედრული)

The Mkhedruli alphabet developed from Nuskhuri between the 11th and 13th centuries. The name Mkhedruli comes from the word mkhedari which means 'of horseman'.

At first Mkhedruli was used only for secular writing, while for religious writings a mixture of the two older alphabets was used. Eventually Nuskhuri became the main alphabet for religious texts and Asomtavruli was used only for titles and for the first letters of sentences. This system of mixing the two alphabets was known as khucesi (priest) writing.

Eventually the two older alphabets fell out of use and Mkhedruli became the sole alphabet used to write Georgian. However, in the writings of a linguist called Akaki Shanidze (1887-1987) and in works written in his honour, letters from the Asomtavruli alphabet are used to mark proper names and the beginning of sentences. Shanidze's attempt to popularise such usage met with little success.

The first printed material in the Mkhedruli alphabet, a Georgian-Italian dictionary, was published in 1629 in Rome. Since then the alphabet has changed very little, though a few letters were added by Anton I in the 18th century, and 5 letters were dropped in the 1879 when the Society for the Spreading of Literacy among Georgians (ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება), founded by Prince Ilia Chavchavadze (ილია ჭავჭავაძე), introduced a number of reforms.

Mkhedruli alphabet (მხედრული)

Georgian Mkhedruli alphabet

Notes

Georgian (Mkhedruli) alphabet learning game

How to write and pronounce Mkhedruli alphabet:

Georgian pronunciation

Georgian pronunciation

The transcription system used here is known as the National Transcription System, and was adopted in February 2002 by the State Department of Geodesy and Cartography of Georgia and the Institute of Linguistics of the Georgian Academy of Sciences.

Information about the Georgian alphabet from Konstantin Gugeshashvili

Chart showing the three Georgian alphabets together

The top row of letters on each line is in the Asomtavruli alphabet, the second row is in the Nuskhuri alphabet, and third row is in the Mkhedruli alphabet.

Georgian Asomtavruli, Nuskhuri and Mkhedruli alphabets

Downloads

Download a Georgian alphabet charts in Excel, Word or PDF format

Sample text in Georgian in the Asomtavruli alphabet

ႷႥႤႪႠ ႠႣႠႫႨႠႬႨ ႨႡႠႣႤႡႠ ႧႠႥႨႱႳႴႠႪႨ ႣႠ ႧႠႬႠႱႼႭႰႨ ႧႠႥႨႱႨ ႶႨႰႱႤႡႨႧႠ ႣႠ ႳႴႪႤႡႤႡႨႧ. ႫႠႧ ႫႨႬႨႽႤႡႳႪႨ ႠႵႥႧ ႢႭႬႤႡႠ ႣႠ ႱႨႬႣႨႱႨ ႣႠ ႤႰႧႫႠႬႤႧႨႱ ႫႨႫႠႰႧ ႳႬႣႠ ႨႵႺႤႭႣႬႤႬ ძႫႭႡႨႱ ႱႳႪႨႱႩႥႤႧႤႡႨႧ.

Sample text in Georgian in the Nuskhuri alphabet

ⴗⴅⴄⴊⴀ ⴀⴃⴀⴋⴈⴀⴌⴈ ⴈⴁⴀⴃⴄⴁⴀ ⴇⴀⴅⴈⴑⴓⴔⴀⴊⴈ ⴃⴀ ⴇⴀⴌⴀⴑⴜⴍⴐⴈ ⴇⴀⴅⴈⴑⴈ ⴖⴈⴐⴑⴄⴁⴈⴇⴀ ⴃⴀ ⴓⴔⴊⴄⴁⴄⴁⴈⴇ. ⴋⴀⴇ ⴋⴈⴌⴈⴝⴄⴁⴓⴊⴈ ⴀⴕⴅⴇ ⴂⴍⴌⴄⴁⴀ ⴃⴀ ⴑⴈⴌⴃⴈⴑⴈ ⴃⴀ ⴄⴐⴇⴋⴀⴌⴄⴇⴈⴑ ⴋⴈⴋⴀⴐⴇ ⴓⴌⴃⴀ ⴈⴕⴚⴄⴍⴃⴌⴄⴌ ⴛⴋⴍⴁⴈⴑ ⴑⴓⴊⴈⴑⴉⴅⴄⴇⴄⴁⴈⴇ.

Sample text in Georgian in the Mkhedruli alphabet

ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი ღირსებითა და უფლებებით. მათ მინიჭებული აქვთ გონება და სინდისი და ერთმანეთის მიმართ უნდა იქცეოდნენ ძმობის სულისკვეთებით.

Transliteration

Qvela adamiani ibadeba tavisupali da tanasts'ori tavisi ghirsebita da uplebebit. Mat minich'ebuli akvt goneba da sindisi da ertmanetis mimart unda iktseodnen dzmobis sulisk'vetebit.

A recording of this text by George Keretchashvili

Translation

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Sample videos in Georgian

Information about Georgian | Phrases | Numbers | Tower of Babel | Songs | Learning materials

Links

Information about the Georgian language and alphabets
http://en.wikipedia.org/wiki/Georgian_language
http://www.aboutgeorgia.net/language/

Georgian language courses
http://www.101languages.net/georgian/
http://mylanguages.org/georgian_audio.php
http://www.ocf.berkeley.edu/~shorena/
http://www.georgian-language.com
http://polymath.org/georgian.php

Georgian alphabet game
Learn Georgian Alphabet Now

Georgian - a reading grammar (PDF)
http://www.seelrc.org:8080/grammar/pdf/stand_alone_georgian.pdf

Georgian phrases
http://ggdavid.tripod.com/georgia/language/gphrases.htm
http://www.aboutgeorgia.ge/language/phrases.html?page=1
http://wikitravel.org/en/Georgian_phrasebook
http://www.masteranylanguage.com/cgi/f/rView.pl?pc=MALGeorgian&tc=CommonPhrases&vm=fc
http://mylanguages.org/georgian_phrases.php
http://omnestour.ge/travel-info/useful-georgian-phrases
http://georgiaphiles.wordpress.com/2013/03/01/everyday-georgian-phrases/

Online Georgian dictionaries
http://www.translate.ge
http://www.georgianweb.com/language/dictionary/

Georgian transliteration and spell checkers
http://ge.translit.cc/
http://www.translitteration.com/transliteration/en/georgian/national/

Georgian fonts
http://www.fonts.ge
http://www.wazu.jp/gallery/Fonts_Georgian.html

Online Georgian news and radio
http://www.tavisupleba.org/

South Caucasian languages

Georgian, Laz, Mingrelian, Svan

Languages written with the Georgian alphabet

Batsbi, Georgian, Laz, Mingrelian, Svan

Alphabets

Adlam, Armenian, Avestan, Avoiuli, Bassa (Vah), Beitha Kukju, Borama / Gadabuursi, Carian, Carpathian Basin Rovas, Chinuk pipa, Coorgi-Cox, Coptic, Cyrillic, Dalecarlian runes, Deseret, Elbasan, Etruscan, Faliscan, Galik, Georgian (Asomtavruli), Georgian (Nuskhuri), Georgian (Mkhedruli), Glagolitic, Gothic, Greek, Irish (Uncial), Kaddare, Khatt-i-Badí’, Khazarian Rovas, Korean, Latin, Lepontic, Luo Lakeside Script, Lycian, Lydian, Manchu, Mandaic, Mandombe, Marsiliana, Messapic, Mongolian, Mro, Naguaké Taíno Pictographic Alphabet, N'Ko, North Picene, Ogham, Old Church Slavonic, Oirat Clear Script, Old Italic, Old Nubian, Old Permic, Orkhon, Oscan, Pau Cin Hau, Phrygian, Pollard script, Runic, Santali, Székely-Hungarian Rovás (Hungarian Runes), Somali (Osmanya), South Picene, Sutton SignWriting, Tai Lue, Todhri, Umbrian, Uyghur, Zaghawa

Other writing systems


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.