languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Pangcah (Amis)

O Pikacawan no Papilon a Niyaro'

  1. Isa'ayaw 'i, ccayho ko sowal no tandamdaw i hkal. Malcad ko caciyaw nagra.
  2. Yo mirarakat cagra a pacarcar i wali 'i, matama nagra ko Sinal hananay a dafdaf. Itira sa cagra a maro'.
  3. Sasowasowal sa cagra, "Saga'aw ita ko ligka sa misa'atkak a mitodoh," saan cagra. Saka, ira ko todog o fokloh nagra a ligka. Alaen nagra ko cica' to malo amoto nagra.
  4. Sowal sa cagra, "Saga'aw ita ko niyaro' ato tagasaay i kakarayan ko takaraw a pikacawan. Ta malosiyag ko gagan ita. Onini 'i, o sakacaaw ita ka liwasak a talacowacowa," saan cagra.
  5. Itiya 'i, maloklon ko Tapag a minegneg to nisaga'an nonini a tamdamdaw a niyaro' ato takaraway a pikacawan.
  6. Harateg sa ko Tapag, "Malaccay cagra. Ccayho ko sowal nagra. O pisatapagho nagra konini a midmak to dadmaken nagra. Ikor nonini 'i, ma'deg cagra a midmak to niharategan nagra a ma'min.
  7. Tata, parawrawaw ita ko sowal nagra. Ta mafokilto cagra a malalicay," saan.
  8. Saka, paliwasak han no Tapag cagra a patalacowacowa i polog no hkal. Lasawad sato ko pipatireg nagra toya niyaro'.
  9. Saka, Papir han ko pipagagan toya niyaro'. Nawhani, itira a maparawraw no Tapag ko sowal no tamdamdaw. Naitira haca a mapaliwasak cagra a talacowacowa i polog no hkal.

Source: Fagcalay Codad. Holy Bible in Amis and Today's Chinese. The Bible Society in the Republic of China, 1981.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Amis | Tower of Babel in Amis

Tower of Babel in Formosan languages

Amis, Atayal, Bunun

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting