languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babil Kulesi (Yaratılış, Bölüm 11: 1-9)

The Tower of Babel

Azərbaycan dili (Azeri / Azerbaijani)

  1. Bütün dünyada bir dil və bir danıșıq var idi.
  2. İnsanlar șərqdən köçüb gəldikləri zaman Şinar torpağında bir düzənliyə rast gəldilər və orada məskən saldılar.
  3. Sonra bir-birlərinə dedilər: «Gəlin kərpic düzəldək və onu yaxșı bișirək». Onlar daș əvəzinə kərpic və palçıq əvəzinə qatran götürdülər.
  4. Yenə dedilər: «Gəlin özümüzə bir șəhər və bașı göylərə çatan bir qüllə tikib ad çıxaraq, daha bütün yer üzünə yayılmayaq».
  5. Rəbb bəșər övladlarının tikdiyi șəhəri və qülləni görmək üçün așağı endi.
  6. Rəbb dedi: «Budur, onların hamısı bir xalqdır və bir dilləri var. Buna görə də bu iși görməyə bașlamıșlar və indi etmək istədikləri ișə heç kəs mane olmayacaq.
  7. Gəlin așağı enib, orada onların dilini qarıșdıraq ki, bir-birlərinin dilini bașa düșməsinlər».
  8. Rəbb onları oradan bütün yer üzünə yaydı. Onlar șəhəri tikməyi dayandırdı.
  9. Buna görə də o yerin adına Babil dedilər, çünki orada Rəbb bütün dünyadakı adamların dilini qarıșdırdı və onları bütün yer üzünə yaydı.

Information about Azerbaijani | Phrases | Numbers Tower of Babel | Learning materials

Tower of Babel in Turkic languages

Altay, Azeri, Bashkir, Chuvash, Crimean Tatar, Karakalpak, Kazakh, Kumyk, Kyrgyz, Nogai, Tatar, Turkish, Turkmen, Tuvan, Uyghur, Uzbek, Yakut

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting