languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

magyar (Hungarian)

Károli Gáspár (1908)

 1. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala.
 2. És lőn mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának és ott letelepedének.
 3. És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt.
 4. És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén.
 5. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai.
 6. És monda az Úr: Imé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit elgondolnak magukban.
 7. Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.
 8. És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek színére; és megszűnének építeni a várost.
 9. Ezért nevezék annak nevét Bábelnek; mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széleszté el őket az Úr az egész földnek színére.

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (protestáns)

 1. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt.
 2. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek.
 3. Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól! És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk.
 4. Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén.
 5. Az ÚR pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek.
 6. Akkor ezt mondta az ÚR: Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek.
 7. Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét!
 8. Így szélesztette szét őket onnan az ÚR az egész föld színére, és abbahagyták a város építését.
 9. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az ÚR az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az ÚR az egész föld színére.

Szent István Társulati Biblia (katolikus)

 1. Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai.
 2. Amikor keletről elindultak, Sineár földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek.
 3. Így szóltak egymáshoz: "Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki." A tégla épületkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul.
 4. Azután így szóltak: "Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!"
 5. Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek.
 6. Így szólt: "Nézzétek, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják.
 7. Ezért szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!"
 8. Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését.
 9. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét és onnét szórta szét őket az Úr az egész földön.

Information about Hungarian | Phrases | Telling the time | Tongue twisters | Tower of Babel | Hungarian learning materials

Tower of Babel in Uralic languages

Erzya, Estonian, Finnish, Hungarian, Moksha, Sami, Võro

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting