languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Machiguenga

Okyasanokyara ikantatigagetake Tasorintsi niagantsi

  1. Yogaegiri iyashikiiganakerira itomiegi Noe patiro iniantaigaka niagantsi, tera ontimumate pashini.
  2. Impogini iaiganake iponiaiganaka oatakara ikontetira poreatsiri ineaigapaakero pampa onake Sunareku. Ario kara itimaigapaake.
  3. Impogini ikantavakagaigaka: —Tsame avetsikaigakera kipatsikoti antashiigakerora tsitsiku. Ovashi onti yovetsikantavageiganakaro ivankoegi kipatsikoti ikañotagakarora ovetsikantaganira mapu. Onti yavitsaantaigakaro tsireri paitacharira asepareto okusotantakarora okañotakarora okusotantarora semento.
  4. Impo ikantaigi: —Tsame avetsikaigakera tovaiti pankotsi impo patiro pairo avisake onchovaankakera oavagetake ogonkevagetakempa enoku inkiteku. Impo aroegi pairotyo avisavageigake inkemakoitakaera antsotenkagiteakovageiganakempatyo kara. Gara ativarokaigumata.
  5. Kantankicha Tasorintsi yaguitake ineakero yovetsikaigakerira
  6. ovashi ikantake: “Onti ikañoigaka maika, itentavakagaigakatari, aikiro patirotari iniantaigaka niagantsi. Maika gara yapakuaigiro.
  7. Tsametyo aigakera ankantatigagetutaigakerira iriniane ganiri ikemavakagaigaa.”
  8. Impo ario okañotaka maika yogari Tasorintsi itivarokageigakeri parikotipage ovashi yapakuaiganakero tenige irovetsikaigaero.
  9. Irorotari opaitantakarira Vavere, ariotari kara ikantatigagetutaigakeri irinianeegi maganiro timaigatsirira kipatsiku itivarokageigakerira.

Source: Las Sagradas Escrituras en Machiguenga del Perú. La Liga Bíblica, 2008.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Machiguenga | Tower of Babel

Tower of Babel in Arawakan languages

Arawak, Ashéninka, Garifuna, Machiguenga, Nanti, Wayuu, Yucuna

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting