Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Julakan (Dyula)

Babɛli sangasojan ka koo

  1. Diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ tun be kaan kelen ni kuma kelen le fɔ.
  2. K'u to munumunu na ka to ka taga kɔrɔn ɲafan fɛ, u ye kɔkɛnɛ dɔ ye Sineyari mara la ka sigi yen.
  3. U y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «Aw ye na, an ka biriki gosi k'u jɛni.» O kɛra u ka kabakuruw ye, ka bɔgɔmanan kɛ k'a lɔ.
  4. U ko: «Aw ye na, an ka dugu sigi, ka sangasojan lɔ a kɔnɔ, a kuun ka se fɔɔ sankolo la, an ka tɔgɔba sɔrɔ, janko an kana jɛnsɛn dugukolo yɔrɔ bɛɛ la.»
  5. U tun be dugu ni sangasojan min lɔra, Masaba jigira ka na o filɛ.
  6. A ko: «U bɛɛ ye siya kelen ye, u bɛɛ be kaan kelen fɔ. N'u y'a daminɛ ten, foyi tena u bali k'u ka koo latigɛninw kɛ.
  7. Aw ye to an ka jigi k'u ka kaan ɲagami, janko u kana ɲɔgɔn ka kaan mɛn tugu.»
  8. O la, Masaba y'u jɛnsɛn ka bɔ yen. U tagara dugukolo yɔrɔ bɛɛ la k'o dugu sigiko dabila.
  9. O le y'a to u y'o yɔrɔ wele ko Babɛli,bari Masaba ye diɲɛ mɔgɔw bɛɛ ka kaan ɲagami yen, k'u jɛnsɛn ka bɔ o yɔrɔ la, ka taga dugukolo yɔrɔ bɛɛ la.

11.9 Babɛli ni kuma dɔ wɛrɛ fɔcogo bɔnin be ɲɔgɔn fɛ eburukan na, o min kɔrɔ ko ɲagamini.

Source: Ala Ka Kuma. The Bible in Dyula. Alliance Biblique de Burkina Faso, 2008.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Dyula is a Mande language spoken in parts of Burkina Faso, Ivory Coast and Mali.

More information about Dyula
http://en.wikipedia.org/wiki/Dyula_language
http://www.ethnologue.com/language/dyu

Tower of Babel in Mande languages

Boko, Busa, Dyula, Kpelle, Maninka, Mixifore, Soninke, Susu, Toma, Yalunka

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com