Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Bisã (Busa)

Babɛli kpɛ́didikↄ̃ana

  1. Anduna píngi guu boriyã mɛ̀n doomɛ, yã dↄ̃nkↄ̃n wè o.
  2. Lán gbɛ̃nↄↄ e sↄ̃ki kpákpaa ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa nà, kɛ̀aↄ̃kà Babilↄnia bùsu gusararaan, ben aↄ̃vɛ̃ɛ̀ gwe.
  3. Aↄ̃bèkↄ̃nɛ: Wà gá wà kúnku bↄ wà kpáta maamaa. Kúnkun ń gbɛ̀ ũ, kↄntaan ń siminti ũ.
  4. Ben aↄ̃bè: Wà wɛ́tɛdaa káɛ wà kpɛ́didikↄ̃ana bo à mìsↄ̃ntɛ̃zↄ̃ludambɛɛa. Wà wa zĩnda tↄ́ bↄ lɛ wàtongↄ̃fãakↄ̃ana doodo anduna guuro yãnzi.
  5. Ben Dii pìta à wɛ́tɛdaa pì gwà kↄ̃n kpɛ́lezĩ kɛ̀gbɛ̃nteenↄ bòo.
  6. Ben à bè: Aↄ̃píngi ń borii dↄ̃nkↄ̃mɛ, yã dↄ̃nkↄ̃n aↄ̃è o, ben yã kɛ̀aↄ̃ↄe bↄↄon yɛ̀ↄ́? Yã kɛ̀aↄ̃à laasuu lɛ̀tia sa aↄ̃é kɛmɛ, pↄ́ke é kpáńnɛ à kɛna guu dↄro.
  7. Wà pita wà gá gwe wà ń yã yãkↄ̃tɛńnɛ lɛ aↄ̃ton kↄ̃yã ma dↄro.
  8. BenDii ń fãakↄ̃a gwe doodo anduna guu píngi, ben aↄ̃ń wɛ́tɛda kaɛna tò.
  9. Beee yãnzin wà tↄ́kpà wɛ́tɛ pìnɛ Babɛli, zaakɛ gwen Dii tò anduna bori píngi yã bↄ̀n. Zaa gwemɛ à ń fãakↄ̃a anduna guu píngi.

Source: Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão.The New Testament and portions of the Old Testament in the Bokobaru language of Nigeria. SIM International, 2005.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Busa | Tower of Babel in Busa

Tower of Babel in Mande languages

Boko, Busa, Dyula, Kpelle, Maninka, Mixifore, Soninke, Susu, Toma, Yalunka

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.