Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Moba

  1. Sinsinn, durinya niib kur din piak mabooryennke. Maganii din kaa ki pukin maan nba ki bi piak ma po.
  2. Baa din somm ki saa yondo po, bi din saa la paanu nba yab bonchiann, digbann nba ki bi yi Babilonn na yent ni. 3 anne ki bi pak nan bi leeb a, “Baat man, aant tin fib birikii ki pur birikii ma ki lin koor wakir kenkema.” Bi din ki jii tana nan tantaakit kaa, aan jii birikii nan kpabouo ki saa maa.
  3. Baa teen siir gbenn yoo nba, ki bi yet bi leeb a, “aant man ki ti maa asaakak, ki aak ma-ii fk bonchiann kii sakii tuut sanpagbana. Li saa te ki tin taan kii be yomm, kii mk sanjaann.”
  4. aan Yennu din sik tan la bi doo nan bi asaakak nba ki bi daa maa na,
  5. ki yet a, “Li-i tee ki niboorye nba piak maboorye na piin tuun linba na, siar sii kaa ki bi saa gbar tumu.
  6. Baat man, aant ti sik ki saa mat bi maan nba ki bi piak na, ki bi s ji daa gbia u l maame.”
  7. anne ki Yennu sik ki tan mat bi maan ma, ki yatib tingbou na kura po, ki bi ji gbar bi doo ma maanu.
  8. anne teen ki bi din pur doo ma sann Babel, kimaan lee ki Yennu din mat tingbou na ni niib kur maan. Laa din nyii le, Yennu din yat niib nae ki kmm tingbou na kur po.

Source: Bible in Bimoba language. Wycliffe Bible Translators, 2001.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Moba
http://www.ethnologue.com/language/bim
http://en.wikipedia.org/wiki/Moba_language

Tower of Babel in Gur languages

Bariba, Frafra, Hanga, Konkomba, Lukpa, Mampruli, Moba, Mossi, Tammari, Tampulma, Tumulung Sisaala, Wali

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com