Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Mòoré (Mossi)

Babel gâsgo

  1. Dûniyâ neba fâa goama ra yaa yemre la bâmb da gomda gom yende.
  2. La neba sê yik yaang n serge, bâmb yâa zî sông Shinéar soolom pùgê, la bâmb zînda be.
  3. La neba yêsa ne taab n yeel yaa: «Waì tì d wê tânkùèema n wùm.» La tânkùèema reega kug zîiga tì sûud deeg tânmaas zîig bâmb meeba yînga.
  4. Bâmb yeelame: «Waì tì d me tênga la gâsgo t a woglom ta saasê n maan yùur ìd mens yînga n da sâeeg n pid dûniyâ fâa ye.»
  5. La Zusoaba sigame n na n ges tênga la gâsog ninga ninsaalba sê da metâ.
  6. La Zusoaba yeelame: «Gese, neba yaa yemre la bâmb goama yaa yemre, la bâmb sê sìng n na n maan la woto! Bûmb ka le be masâ n na n gìdeg bâmb tì b ra maan eb sê dat n maan bûmb ninga ye.
  7. Wa tì d sig be n gêdeg bâmb goama tì b ra le tôog n wùm taab goam ye.»
  8. La Zusoaba kìtame tì bâmb yì be n sâeeg dûniyâ tèk fâa. La bâmb basa tênga meebo.
  9. Dê poorê, eb pùda tênga yùur tì Babel. Tì bôe, yaa be la Zusoaba gèdeg dûniyâ neba fâa goama, la bâmb kìtame tì neba yi be n sâeeg dûniyâ tèk fâa.

Source: Wênnaam Sebre. La Bible en Mòoré. Société Biblique au Burkina Faso, 1992.

Contributed by Wolfgang Kuhl

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com