Koreanclass101.com

Learn Hebrew online

Talk In Arabic

Māori Tāna (މާއޮރި ތާނަ)

Māori Tāna was created by Alexander R. and is an adaptation of the Thaana (Maldivian) script for the Māori language. He created it as an experiment when he saw that the Thaana script has long vowels just like Māori.

Māori Tāna

Māori Tāna script

Notes

Download an alphabet chart for Māori Tāna (Excel)

Sample text

ކޮ ތެ ކަތޮއަ އޮ ޱ‎ަ ތަޱ‎ަތަ އި ތެ ފަނައުޱ‎ަތަޱ‎ަ މައި އެ ވަތެއަ އަނަ އި ޱ‎ަ ހެރެ ކަތޮއަ؛ އެ ތައުރިތެރިތެ އަނަ ހޮކި ޱ‎ަ މަނަ މެ ޱ‎ަ ތަ. އެ ފަކަފިފިއަ އަނަ ޖޮކި ކި އަ ރަތޮއު ތެ ޱ‎ަކައު ފައި ފަކާރޮ މެ ތެ ހިނެޱ‎ަރޮ މޮހިއޮ ކި ތެ ތިކަ މެ ތެ ހެ، އަ އެ ތިކަ އަނަ ކިއަ މެއިޱ‎ަ ތެ މަހި އަ ތެތަހި ކި ތެތަހި މެ މަ ރޮތޮ އަތު އި ތެ ވައިރުއަ އޮ ތެ ނޮހޮ ތަހި، އަނޮ ހެ ތެއިނަ ހެ ތުއަކަނަ އި ރިޱ‎ަ އި ތެ ފަކާރޮ ކޮތަހި.

Transliteration

Ko te katoa o nga tangata i te whanaungatanga mai e watea ana i nga here katoa; e tauriterite ana hoki nga mana me nga tika. E whakawhiwhia ana hoki ki a ratou te ngakau whai whakaaro me te hinengaro mohio ki te tika me te he, a e tika ana kia meinga te mahi a tetahi ki tetahi me ma roto atu i te wairua o te noho tahi, ano he teina he tuakana i ringa i te whakaaro kotahi.

Translation

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Information about Māori | Phrases | Numbers | Family words | Tower of Babel | Learning materials

Information about Maldivian | Phrases | Tower of Babel

Scripts by Alexander R.

Cyrilika, Georgian Esperanto, Gruzitsa, Hungarian Runes for Serbian, Icelandic Runic, Lao Māori, Māori Tāna, Nahuatl Syllabics, Runica

Other adapted scripts


If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.