N'Ko Français (ߣߴߞߏ ߝߙߊߣߛߊߌߛ)

N'Ko Français is a way to write French with the N'Ko alphabet that was invented by Elija Vesna. The aim is to make the N'Ko alphabet more widely used in West Africa.

The N'Ko alphabet was invented in 1949 by Soulemayne Kante of Kankan, Guinea. It is mainly used by speakers of Maninka, Bambara, Dyula and their dialects in Guinea, Côte d'Ivoire and Mali.

Notable features

N'Ko Français

N'Ko Français

Notes

Download an alphabet chart for N'Ko Français (Excel)

Sample texts

ߔߐߙߕߋߥߒ ߗߋ ߒߌߋߎߞߛ ߥߤߌߛߞߦ ߊߎ ߖߎߜߋ ߓߟߐߣߘ ߞߌ ߝߎߡߋ߲

Transliteration

Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume.

Translation

Take this old whisky to the blond smoking judge.

ߕߐߎߛ ߟߋߛ ߍߕߙߋߛ ߤߎߡߊߌߣߛ ߣߊߌߛߛߊߕ ߟߌߓߙߋߛ ߋߕ ߋߜߊߎߞߛ ߋߣ ߘߌߜߣߌߕߋ ߋߕ ߋߣ ߘߙߐߌߕߛ ߌߟߛ ߛߐߣߕ ߘߐߎߋߛ ߘߋ ߙߊߌߛߐߣ ߘߋ ߗߐߣߛߗߌߋߣߗߋ ߋߕ ߘߐߌߒߋߣߕ ߊߜߌߙ ߟߋߛ ߎߣߛ ߋߣߒߋߙߛ ߟߋߛ ߊߎߕߙߋߛ ߘߊߣߛ ߎߣ ߋߛߔߙߌߕ ߘߋ ߝߙߊߕߋߙߣߌߕߋ.

Transliteration

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Translation

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Information about the N'Ko alphabet

Information about French | Phrases | Numbers | Family words | Terms of endearment | Idioms | Colours | Time | Weather words | Tongue twisters | Tower of Babel | Articles | Links | French learning materials

Constructed scripts for: Ainu | Arabic | Chinese languages | Dutch | English | Hawaiian | Hungarian | Japanese | Korean | Lingala | Malay & Indonesian | Persian | Tagalog / Filipino | Russian | Sanskrit | Spanish | Taino | Turkish | Vietnamese | Welsh | Other natural languages | Colour-based scripts | Tactile scripts | Phonetic/universal scripts | Constructed scripts for constructed languages | Adaptations of existing alphabets | Fictional alphabets | Magical alphabets | A-Z index | How to submit a constructed script

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com