languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

tlhIngan Hol (Klingon)

  1. 'ej wa' Hol wa' QIch je qo' naQ.
  2. 'ej qaS: chanvo' lengDI', SInar yoSDaq HuD beQ lutu', 'ej naDev luDab.
  3. 'ej jatlhchuq chaH: Ha', naghmey DIchenmoHnIS 'ej DImeQnISchu'. 'ej SomvaD naghmey HuHvaD lam je lughaj.
  4. 'ej jatlh chaH: Ha', veng qachquv je wIchenmoHqang 'ej chalDaq SIchjaj yorDaj. maHvaD pong manobqang, tera' naQ ghorDaq maghomHa'be'meH.
  5. 'ej veng qachquv, chenmoHta'bogh tera'ngan puqpu', leghmeH chol Qun.
  6. 'ej jatlh Qun: toH, wa' nugh chaH, 'ej wa' Hol lughajtaH chaH, 'ej bI'reS neH 'oH Dochvam'e'. 'ej DaH chaHvaD qItHa' luvang luneHbogh pagh.
  7. toH, macholjaj 'ej Holchaj mamISmoHmeH, yaj'eghlaHbe'meH.
  8. vaj pa'vo' tera' naQ ghorDaq ghomHa' Qun, 'ej vang luchenmoHchu'Qo'.
  9. wanI'vammo' babel 'oH pongDaj'e', pa'Daq tera' naQ Hol mISmoHpu'mo' Qun, 'ej pa'vo' tera' naQ ghorDaq ghomHa'pu' Qun.

Translated by André Müller

This text in the Klingon alphabet transliterated by Jan Jurčík.

Tower of Babel in Klingon in the Klingon alphabet

Hear a recording of this text by Jan Jurčík

Information about Klingon | Phrases | Numbers | Tower of babel | Learning materials

The Tower of Babel in constructed languages/alphabets

Avorentas HGV, Bel'Arian, Brithenig, Cujoltha, Fishscales, Gyorsrovás, Klingon, Kweda, Nassian, Oxidilogi, Quenya, Quikscript, Sabethir, Silesian, Toki Pona, Üqoi, Viozian, Venedic

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting