languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

The Tower of Babel

Sara Mbay (Mbay)

Kuj kïngal kï deg ðan Babelt

  1. Ngéndï døningt tube takeld i kïða, a elïn ta kï kumtag kï kïða.
  2. Lon deg þãin awïn kï lo þa kàdt ye, ngahn lo mad kï todïla kam døning Sinëart, na høn londï tit.
  3. Elïn na anan: Ad j'awïn, j'ørrïn brik, na kï tïngan kam purrt. Brik gan ne goot mbal, na bitum gan ne goot simã.
  4. Elïn gog tø anan: Ad j'awïn, kï ðan þebo mad kï kuj mad kïngal'n døa a ød dørã, kad tøjko døt, kïtøkad tïnda tîjïn kø dø døningt kïtaagbe al.
  5. Taa ne, Bïraþe ðisï kïtø koo þebo kï kuj kïngal kïdõ'n ngan Adam ðan,
  6. na Bïraþe el an: Oon, în girrdeg kïkïðabe, na takeld i kïða tø. Na nya 'nten la mbãgirr ða ye. Tajigla nya mad kï køgd dø tølkon nya'n ndan kamdt kad ðan goto.
  7. Ad kï ðisï, j'aw kï bur takeld, kad oon dø ta lo na al.
  8. Titbe la Bïraþe tïnda tîdïn dø døningt kïtaagbe, ad nyan ta ða þebo.
  9. Kïtø 'nten la kunïn ne tø lo'n non Babel ye, kïtø nõbe la Bïraþe bur takel ngéndï døningt kïtaagbe nat. Na i nõbe ho la Bïraþe tïnda deg tîd dø døningt kïtaagbe ye.

Source: YaÞ (Genesis). Bible Mbaï. Bible Society of Chad, 1980.

Mbay is a member of the Bongo-Bagirmi branch of the Nilo-Saharan language family spoken in Chad and the Central African Republic.

More information about Mbay
http://en.wikipedia.org/wiki/Mbay_language
http://www.ethnologue.com/language/myb

Tower of Babel in Nilo-Saharan languages

Acholi, Dholuo, Kalenjin, Kumam, Lango, Mbay, Ngambay, Nuer, Sar, Teso, Uduk, Zarma

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting