languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Naadh (Nuer)

  1. Täämɛ piny kɛɛliw thokdɛ kɛl kɛɛ rieet ti tɔt.
  2. Ɣo̲th nath kä käny ca̲ŋ cukɛ mun mi car car jek ro̲o̲l Caynaar, kä cukɛ pua̲t thi̲n.
  3. Cu kɛn ɛ la̲r ro, "Kuanɛ ro la̲t thuɔpni, bi kɔn kɛ bul a bikɛ ciɛk." Cukɛ thuɔpni täth kɛ ɤöö thilɛ kɛ pääm, cukɛ duɔ̲ɔ̲r mi cɔal i baytumɛn ka̲n mi dɔp kɛn ɛ ni thuɔpni, kɛ ɤöö thilɛ kɛ dɔp dɔp mi lät kɛn ɛ thuɔpni.
  4. Kä cu kɛn ɛ lar, "Kuanɛ ro lät kä wec mi di̲i̲t, kɛnɛ duel mi bi wi̲cdɛ räth ni puɔ̲ɔ̲rä, kä banɛ ro moc mi baa kɛk kɔn, tuŋ bɛ mää mi banɛ ro däk kä piny tɔ."
  5. Kä cu Jaopa ben piny, bɛ wec kɛnɛ duel tëë caa la̲t ɛ gaat nath ben nɛn.
  6. Cu Jaopa jɛ lar, "Nɛ̈nɛ jɛ, nɛy titi cikaa do̲r kɛl , kä ci thoodiɛn a kɛl. Kä nɛmɛ ɛ ni jɛn in nhiam in kɔn kɛn ɛ tok kɛ lätni, kä thilɛ dɔdiɛn mi bi kɛn ɛ car i bi kɛn ɛ la̲t mi bi kɛ lɛ dhal.
  7. Bɛ̈ɛ̈, wanɛ piny, banɛ thoodiɛn wä nyon kɛ ɤöö 'ci ramɔ thok raamɔ bi lɛ liŋ."
  8. Kä mëë wëë tey inɛ cu Jaopa kɛ däk kä piny wi̲c muɔ̲ɔ̲n kɛɛliw, kä cukɛ la̲t wec ba̲ny piny.
  9. Kɛ kui̲c ɛmɔ cuɔ ciötdɛ cɔl i Bɛybol kɛ ɤöö ci Jaopa thok kɛl ëë te kɛ naath rɛy ɤɔaa kɛɛliw nyon ɛn guäth ɛmɔ. Cu Jaopa kɛ coo däk kä piny.

Information about Nuer | Tower of Babel in Nuer

Tower of Babel in Nilo-Saharan languages

Acholi, Dholuo, Kalenjin, Kumam, Lango, Mbay, Ngambay, Nuer, Sar, Teso, Uduk, Zarma

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting