languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

The Tower of Babel

Madjingay (Sar)

Kújə́ kə́ ngāl̄ ɓururu

  1. Dan ń noō tə́ ní de gə̄ malang kə́ dɔ nang tə́ a ɔrə̄n̄ i ta kə́ kógə̄ḿ beē, adə̄ kum najə̄ kɔr̄də́ i kógə̄ḿ beē.
  2. Dan ń nin̄ ḭḭn̄ i gír ɓē tə́ ní, aw̄ əngen̄ ndágə loo kógə̄ḿ nang kə́ Sinear tə́ rāān̄ ɓē tū tə́.
  3. Nin̄ ədan̄ naā dɔ dáńdə́ tə́ na kə n-ɔrə̄n̄ bəríkə kə n-tə́ngān̄ horoó. Bəríkə rāā rɔ̄n i kūbə̄rū mbal̄ tə́, ba bitum tá rāā rɔ̄n i bɔr tə́.
  4. Gō tə́ anī ədan̄ naā ɓáý to̰ na kə n-rāān̄ ɓē bo kógə̄ḿ ō, kújə́ kə́ ngāl̄ ɓururu kə́ dɔn ɔdə no rā̰ ō, kadə̄ rīdə́ kə ɓārəń ō, kə n-tə̄ndānəń naā kə n-tḭ̄ḭ̄n̄ kə̄ loo gə̄ tə́ dɔ nang tə́ aĺ ō.
  5. Kɔ́ɔ̄ɓē risə dɔ nang tə́ yā ka̰a̰ ɓē bo ō, kújə́ kə́ ngāl̄ ɓururu ń de gə̄ a rāān̄ ní ō.
  6. Anī ni-əda na: Nin̄ malang i gír de kə́ kógə̄ḿ beē gə̄ ō, a ɔrə̄n̄ i ta kə́ kógə̄ḿ beē ō, tá yá̰á̰ ń əlan̄ gír rāā ní n toó ní, yá̰á̰ kə́ yā kɔgə̄də́ rāā yá̰a̰ malang ń a númə̄n̄ yā rāā ní a gətóo.
  7. Jə-risə j-aw̄ jə-tə́laī ta yādə́ naā tə́, ādə̄ oōn̄ ta yā naā to̰ alé.
  8. Kɔ́ɔ̄ɓē tə̄ndā tḭ̄ḭ̄də́ naā tə́ loo ń noō tə́, adə̄ aw̄n̄ kə̄ loo gə̄ tə́ malang dɔ nang tə́ ba lōōn̄ gír rāā ɓē ní tə́ kɔ̄ɔ́.
  9. I tām̄ najə̄ ń noō tə́ n əndānəń rī ɓē ní na i Babel ní. Tɔdɔ̄ Kɔ́ɔ̄ɓē tə́la ta yā de kə́ dɔ nang tə́ gə̄ malang naā tə́ i loo ń noō tə́ ō, ni tə̄ndā tḭ̄ḭ̄də́ kə̄ loo gə̄ tə́ dɔ nang tə́ malang i loo ń noō tə́ ō.

Source: Bible Sar (Version Catholique). Alliance Biblique du Chad. Bible Society of Chad, 2010.

Sar is a member of the Bongo-Bagirmi branch of the Nilo-Saharan language family spoken in southern Chad.

More information about Sar
http://en.wikipedia.org/wiki/Sar_language
http://www.ethnologue.com/language/mwm

Tower of Babel in Nilo-Saharan languages

Acholi, Dholuo, Kalenjin, Kumam, Lango, Mbay, Ngambay, Nuer, Sar, Teso, Uduk, Zarma

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting