Oidhche shàmhach

This is a Scottish Gaelic version of the popular and well-known Christmas carol, Silent Night, which was originally written in German.

Oidhche shàmhach

Oidhche shàmhach, oidhche naomh,
cadal ciùin tha air an t-saogh’l
Màiri is Iòsaph ‘san stàbull fhuar
A' freasdal a’ phàisd tha àlainn ‘na shnuadh,
An sìth o nèamh ‘na shuain,
an sìth o nèamh ‘na shuain.

Oidhche shàmhach, oidhche naomh,
B'e buachaill chunnaic fòs an t-soills
'S a chuala farsaing feadh na tìr
An t-sèisd bh’ aig ceòl an ainglean binn:
Tha Crìosd, am Fear-saoraidh, ‘nur còir,
Tha Crìosd, am Fear-saoraidh, ‘nur còir.

Oidhche shàmhach, oidhche naomh,
Aon Mhac Dhé, cho maiseach leinn;
Tha gràdh a' boillsgeadh oirnn bho d' ghnùis
'S tha uair nan gràs an-dràsd' dhuinn dlùth,
Shlànaighear, o’n rugadh tu,
Shlànaighear, o’n rugadh tu.

Another version

Ciùin an oidhch‘, naomh an oidhch‘,
Saoghal sèimh, balbh gun soils‘,
Moire is Iòsaph, a’ chàraid gaoil,
Caithris an naoidhein bheannaichte, chaoimh,
Suaint’ ann am foist ha bho Nèamh,
Suaint’ ann am foist ha bho Nèamh.

Ciùin an oidhch', naomh an oidhch',
Nochd na reul a b' àille soills’
Do na Cìobairean shuas air a' bheinn
‘S chualas ainglean le aoibhneas a' seinn:
Crìosd ar Fear-saoaidh a th' ann,
Crìosd ar Fear-saoaidh a th' ann.

Ciùin an oidhch', naomh an oidhch',
Aon Mhic Dhè 's àille loinn,
Gràdh a' dortadh oirnn bho do ghnùis,
Aoibhneach an uair is Tu còmhnaidh rinn dlùth:
Fàilte dor Slanaighear caoin;
Fàilte dor Slanaighear caoin.

Silent Night in other languages

Afrikaans, Breton, Cornish, Bulgarian, Chinese (Mandarin), Czech, Dutch, Danish, Esperanto, Estonian, English, Finnish, French, German, Irish, Italian, Manx, Norweigan, Polish, Scottish Gaelic, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh

Other songs

Information about Scottish Gaelic | Phrases | Numbers | Family words | Terms of endearment | Colours | Time | Dates | Comparison of Celtic languages | Celtic cognates | Celtiadur | Tower of Babel | Songs | Links | My podcast about Scottish Gaelic | Learning materials

Links

Silent Night in Scottish Gaelic
https://gd.wikipedia.org/wiki/Oidhche_Sh%C3%A0mhach_(%C3%B2ran)
http://www.silentnight.web.za/translate/scotgael.htm

Recordings of Silent Night in Scottish Gaelic
http://www.youtube.com/watch?v=WHOJSPq18TE
http://www.youtube.com/watch?v=K9gtAjBZUP0

Background information about Silent Night
http://en.wikipedia.org/wiki/Silent_Night_(song)

Silent Night in many more languages
http://silentnight.web.za

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com