languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Bokonya (Boko)

  1. Dṹnia guu yãa píi bui mɛ̀ndoɛ, yã́ doũ wì o.
  2. Lá gbɛ̃́ↄ lɛ́ sↄ̃kĩikpakpa gukpɛ oi, kɛ́ aa kà Babiloni bùsu gusalalau, ↄ̃ aa zↄ̃̀lɛ we.
  3. Aa òkↄ̃ɛ: Wà gɛ wà bilikibↄ, wí kpasa maamaa. Biliki mɛ́ ń gbɛ ũ, kↄtaa mɛ́ ń sĩmaa ũ.
  4. Ɔ̃ aa mɛ̀: Wà mɛɛwia kálɛ wà kpɛdidiakↄ̃a bo, a misona zↄ̃ luabɛwa. Wà wázĩa tↄbↄ, kɛ́ wásu gↄ̃ gbándodo dṹnia guuo yã́i.
  5. Ɔ̃ Dii pìla à mɛɛwiapi gwà ń kpɛ́ lɛsĩ pↄ́ gbɛ̃nazĩnaↄ bòo.
  6. Ɔ̃ à mɛ̀: Ampii an bui doũɛ, yã́ doũ aaì o, ↄ̃ yã́ pↄ́ aa bↄ̀òn laa? Yã́ pↄ́ aa a làasookɛ̀, tiasa aa kɛɛ, pↄe a kpánɛ́ a guu lↄo.
  7. Wà pila gɛ́ we wà ń yã́ yãalɛnɛ́, kɛ́ aasu kↄ̃ yãma lↄo.
  8. Ɔ̃ Dii ń fãaa we gbándodo dṹnia guu píi, ↄ̃ aa ń mɛɛwia kálɛa tò.
  9. A yã́ mɛ́ tò wà tↄkpà wɛ̃́lɛpiɛ Babɛli, asa wekĩi ↄ̃ Dii tò dṹnia bui píi yã́ bↄ̀u. Za wekĩi à ń fãaa dṹnia guu píi.

Source: Bible in Boko language, SIM 2009.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Boko is a member of the Mande branch of Niger-Congo languages spoken in Benin and Nigeria by about 110,000 people.

More information about Boko
http://www.ethnologue.org/language/bqc
http://en.wikipedia.org/wiki/Boko_language

Tower of Babel in Mande languages

Boko, Busa, Dyula, Kpelle, Maninka, Soninke, Toma, Yalunka

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting