languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Kpɛlɛwoo (Kpelle)

Beebɛ pɛrɛ kɛ́tɛi

  1. Sîi-woo tɔnɔ nɔ́ ƃé kɛ̀ ŋ̀éniɛi su, ǹyaŋ ŋ̀éniɛi su-ƃelai kélee da kâa zii-woo tɔnɔi ŋí ƃò.
  2. Tãi ǹûai dí lì la vóloi kulâi-perei, dí kwaa ma kàa Babelɔŋ lɔii su dí sée naa.
  3. Nya ƃe dí mò díkîe-ni dîa dîyɛɛi, “Ka pá kú pɔ̂rɔ kane kú géreŋ kpɔ́ a ǹɛ́lɛɛ.” Bɔ̂rɔ kane-ŋai dí kɛ̀ a pɛ́rɛ tɔɔ sɛŋ. Dí sɛŋ da kùla ǹɔii mu gɛɛ yɛ̂ɛ kotâa bɔ̂rɔ kane-ŋai see mɛni ma díkîe-ni mɛi.
  4. Dí mò díkîe-ni dîa dîyɛɛi, “Kwaa kú taa tɔ́ kúkpîŋ mɛni mà, kú pɛ́rɛ kɛ́tɛ tɔ́ɔ dôŋ é seri ŋ̀ele-kɔlɔŋ ma, kúlaa é kɛ́ ma a gɛɛ kúfe kɛ̀ nɔ́ a kútaa-taa ǹɔii su gwaa kélee.”
  5. Nya ƃe Yâwɛɛ è pà a gɛɛ é daai káa da bɛ́rɛi nyii-ŋai núu-kpune è dɔ̀ɔi.
  6. Yâwɛɛ è mò ǹyɛɛ, “Gáa, díkaa a núu tɔnɔ, ǹyaŋ díla sîi-woo kɛ́ ƃô tɔnɔɔ. M̀ɛnii da pâi gɛ̂i gɔ́ɔ pîlanii nɔ́ ká ŋí. M̀ɛnii kélee da gbɛ̀tɛ a gɛɛ dí gɛ́i, bɔri a pâi kɛ̂i dîɛ.
  7. Tɔɔ kú lí naa kú dísîi-wooi sumo a gɛɛ dífe díkîe-ni lá-woo mɛni ŋɔ́nɔ.”
  8. Nya ƃe Yâwɛɛ è dítâa-taa kpɔ́ ǹɔii gwaa kélee. Dítaa tɔɔ mɛnii é nâa kpèra.
  9. Mɛni ma dí daai láa sèe a Beebɛ, kpɛ́ni fêi, nàa ƃé Yâwɛɛ è ǹɔii kélee ŋɔsîi-wooi sûmo naa é ǹûai táa-taa ǹɔii gwaa kélee.

Source: Zɛnɛse (Genesis). The Bible in Guinea Kpelle.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Kpelle | Tower of Babel in Kpelle

Tower of Babel in Mande languages

Boko, Busa, Dyula, Kpelle, Maninka, Soninke, Toma, Yalunka

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting