Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Baka

Lomo ifi bayi tara zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e

  1. Ga kóo ꞌdesị́ ní, tara nɨ aka yị́ ené kóo do sogo káṇgá dụụ́ kị́éꞌdo zɨ́ ꞌyị e ndị́sị úku dụụ́ tara máa bɨ kị́éꞌdo née.
  2. Sɨmɨ bɨ ꞌyịmaꞌdí e nɨyí ndị́sị kɨ́ gámálící royé ní, zɨ́ye ndéré ꞌdị́yị royé mɨꞌdí gbére do ógụyé do mongụ́ nyárá bi sɨmɨ Sinára, zɨ́ye ndị́sịyé ore.
  3. Zɨ́ye úku ledre dengbị́ye kɨ́dí, “Ógụsé mu zɨ́ze ónzó bɨlóko do óngbó a bɨlámáne.” Yemenɨ́ kóo bɨlóko née do bi kacɨ́ tutú zɨ́ mɨceceꞌdị koꞌbó nda ídí ꞌbɨ ené do bi kacɨ́ éyị́ bɨ káa zɨ́ seméndị ní.
  4. Née ní zɨ́ye úku ledre kɨ́dí, “Ógụsé mu, zɨ́ze óꞌbó mongụ́ gara zɨ́ze, kɨ́ mongụ́ ꞌdị́cị́ sɨmɨné mbíwu ꞌdága zɨ́ doa ndéréógụné gị ro ere, gɨ ro zɨ́ ịrịzé ówụ́ne doa káa bɨ azé báyi do sogo káṇgá mbá ke.”
  5. Tɨ́ lá zɨ́ Ngére Lomo ógụné lúrú mongụ́ gara kɨ́ mongụ́ ꞌdị́cị́ bɨ ꞌyị ga gére nɨyí ndị́sị óꞌbó a née.
  6. Zɨ́ Ngére Lomo úku ledre zɨ́ne kɨ́ roné kɨ́dí, “Káa zɨ́ bɨ ꞌyị ga ba nɨyí go ꞌyị kị́éꞌdo, ndịsịnɨ́ ódro go kpá lá dụụ́ tara bɨ kị́éꞌdo zɨ́ye tónóye go méngị éyị́ káa zɨ́ ba ní, ledre bɨ nɨyí yéme a gɨ ro méngị a ní utúasá rómo yée wá.
  7. Ógụsé mu zɨ́ze ndéréze gɨ́rágá báyi sɨmɨ tara eyé káa bɨ nɨyí ndị́sị úwú royé dengbị́ye ke.”
  8. Née ní, zɨ́ Ngére Lomo báyi yée gɨrí do sogo káṇgá mbá, zɨ́ye ótoómo kɨ́ óꞌbó mongụ́ gara bɨ kóo née.
  9. Née sị́ ledre bɨ ịfị́nɨ́ ịrị bi née kɨ́dí Bábele ní gɨ zɨ́a née bi bɨ Ngére Lomo gɨragá bayi tara bɨ do sogo káṇgá ba gɨ doa ní. Nda gɨ ore zɨ́ Ngére Lomo báyi yée mɨkékeṛị́a do sogo káṇgá mbá.

Source: https://www.bible.com/en-GB/bible/1563/GEN.11.BDH

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Baka | Tower of Babel

Tower of Babel in Nilo-Saharan languages

Acholi, Adhola, Alur, Aringa, Baka, Dholuo, Kalenjin, Kumam, Lango, Mbay, Ngambay, Nuer, Sar, Teso, Uduk, Zarma

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com